II SA/Bd 148/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2650462

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. II SA/Bd 148/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych, tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi, zapisanego w rejestrze dochodów pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

K. K. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej, uiszczając jednocześnie wpis od wniesionej skargi w łącznej wysokości (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z takich pism jest skarga. Zgodnie z brzmieniem art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się natomiast wpis stały.

Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu, zgodnie z art. 233 p.p.s.a., określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.). W myśl § 1 powołanego rozporządzenia, wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem, co szczegółowo zostało przedstawione w stanie faktycznym niniejszego postanowienia.

W przedmiotowej sprawie, wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła 2000 zł. W związku z powyższym w myśl § 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia należny wpis wynosi 100 zł, jednakże skarżący uiścił wpis sądowy w łącznej wysokości 200 zł.

Zgodnie z art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Zwrot nienależnych (nadpłaconych) kosztów następuje z urzędu. Sąd jest zobligowany do wydania stosownego postanowienia w tym przedmiocie. Tym samym kwota 100 zł stanowi nadpłatę, którą stosownie do art. 225 p.p.s.a. należy zwrócić stronie z urzędu na jej koszt.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy działając na podstawie 225 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.