Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220523

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 27 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1456/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. S. o przyznanie pełnomocnika w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) października 2016 r., nr (...) k.k. w przedmiocie obowiązku dostarczenia ekspertyzy budynku mieszkalnego postanowił: odmówić zmiany postanowienia Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia (...) grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bd 1456/16.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek G. S. o przyznanie pełnomocnika w osobie radcy prawnego M. S. We wniosku tym skarżąca oświadczyła, że jest on zaznajomiony ze sprawą i pomagał jej w sporządzeniu skargi. Następnie podała, że jest osobą niepełnosprawną i matką samotnie wychowującą dziecko. Utrzymuje się z zasiłku z opieki społecznej.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Przepis art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, zwanej dalej p.p.s.a.) przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba prawna wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.) następuje w sytuacji, jeżeli osoba prawna wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W myśl art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Cytowany przepis przewiduje możliwość weryfikacji określonych rozstrzygnięć pod warunkiem, że zmianie uległ stan faktyczny sprawy w sposób na tyle istotny, że zachodzą przesłanki do zmiany wydanego uprzednio orzeczenia. Do kategorii postanowień niekończących postępowania w sprawie, objętych zakresem przytoczonej regulacji, należą między innymi postanowienia wydane w przedmiocie prawa pomocy. Podkreślenia wymaga, że złożenie przez stronę kolejnego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ewentualnie o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu nie obliguje sądu do dokonywania ponownej oceny sytuacji materialnej wnioskującego w kontekście przesłanek z art. 246 p.p.s.a. Rolą orzekającego jest bowiem w takim przypadku zbadanie, czy strona powołała nowe (zmienione) okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę dotychczasowego stanowiska sądu (por. postanowienie NSA z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II FZ 282/12 dostępne w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych na stronie www.nsa.gov.pl). W tego typu sytuacjach nie jest więc możliwe dokonywanie odmiennych ocen kondycji finansowej strony na podstawie tożsamych elementów stanu faktycznego, tj. w oparciu o analogiczną do zawartej we wcześniejszym wniosku argumentację. W związku z tym, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie prawa pomocy nie wskaże jakichkolwiek nowych okoliczności, bądź też podane przez niego fakty nie będą na tyle znaczące, aby mogły doprowadzić do odmiennych od dotychczasowych ocen, skorzystanie z art. 165 p.p.s.a. nie będzie możliwe.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. referendarz sądowy zwolnił skarżącą od kosztów sądowych oraz oddalił wniosek w pozostałym zakresie. Na powyższe postanowienie skarżąca nie złożyła sprzeciwu. Natomiast w piśmie z dnia 12 stycznia 2017 r. wniosła o ustanowienie pełnomocnika. Referendarz uznał, że jest to ponowny wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy, jednak przedstawiona we wniosku argumentacja nie wskazuje na zmianę okoliczności faktycznych, ani prawnych, w stosunku do tych, które stanowiły podstawę rozpoznania wniosku w drodze postanowienia z dnia 2 grudnia 2016 r. Poza tym podkreślenia wymaga, że skarżąca wskazała dodatkową okoliczność, a mianowicie uzyskała pomoc od profesjonalnego pełnomocnika przy sporządzeniu skargi w przedmiotowej sprawie.

W ocenie rozpatrującego niniejszą sprawę należy stwierdzić, że w złożonym ponownie wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżąca nie podała żadnych nowych okoliczności, które uzasadniałyby zmianę kwestionowanego postanowienia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia na mocy art. 165 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.