Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 31 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1448/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2016 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2016 r. S. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2016 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z (...) listopada 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu do rąk dorosłego domownika w dniu (...) grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, p.p.s.a. (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W myśl § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis w przedmiotowej sprawie wynosi (...) zł.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne skarżący został wezwany (odpis zarządzenia doręczono skutecznie skarżącemu do rąk dorosłego domownika w dniu (...) grudnia 2016 r., potwierdzenie odbioru - akta sądowe, k. - 13) do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wpis od skargi w zakreślonym terminie, który upłynął (...) grudnia 2016 r. nie został uiszczony. Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.