Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697718

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 28 maja 2019 r.
II SA/Bd 1427/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Piechowiak (spr.), Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2019 r. sprawy ze skargi G.C. na czynność Z.W.k.p. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie przyznania pomocy na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. uchylono zaskarżoną czynność,

2. zasądza od Z.W.k.p. na rzecz G.C. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 października 2018 r., znak UM02-615151-UM0200168/18 WS-I-W.052.11.25.2018 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował Wójta Gminy Czernikowo o odmowie przyznania pomocy na realizacje operacji "Przebudowa ulicy Sportowej, Zacisze, Osiedle Młodych, Kępiacz na terenie Gminy Czernikowo", o którą ubiegała się Gmina Czernikowo we wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020. Wskazał jednocześnie, że przyczyną odmowy był fakt, że ww. wniosek zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość odpowiedniego limitu środków więcej niż o 50% wysokości dostępnych środków w ramach tego limitu, określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca wyjaśniła, że przedmiotowy wniosek uzyskał minimalną wymaganą liczbę punktów, lecz nie mieści się w dostępnym limicie środków do 150% przewidzianych na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", który w przypadku tego konkursu dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 55 183 779,87 zł.

Organ podniósł, że w wyniku oceny wniosku o przyznanie pomocy operacja, o współfinansowanie której ubiegała się Gmina, otrzymała 8 punktów, zgodnie z następującymi kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 z późn. zm.):

1) dochód gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317), pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej, jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie, pomniejszonego o sumę wpłat tych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i powiększonego o sumę przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej - 3 punkty;

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;

3) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej jest niższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego będzie realizowana operacja, i stanowi co najmniej 50% tej średniej - 0 punktów;

4) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062) - 0 punktów;

5) odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową - 0 punktów;

6) odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii bezpośrednio albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji, o ile parametry techniczne odcinka drogi objętego operacją przed jej zrealizowaniem są gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co najmniej takie same - 0 punktów,

7) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na brukową, asfaltową lub betonową albo z szutrowej na brukową, asfaltową lub betonową - 4 punkty.

Zarząd Województwa wyjaśnił, że wniosek uzyskał wprawdzie minimalną wymaganą liczbę punktów, jednakże planowana operacja przekracza o więcej niż 50% wysokości dostępnych środków w ramach limitu, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na powyższą informację Gmina Czernikowo zarzuciła jej:

1) naruszenie art. 107 k.p.a. w związku z art. 34 ust. 2 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poprzez brak szczegółowego uzasadnienia przesłanek odmowy przyznania pomocy skarżącemu, co uniemożliwia szczegółowe odniesienie się do powodów podjęcia przedmiotowej decyzji;

2) naruszenie § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez uznanie, że Gmina Czernikowo nie spełniła wymogu zawartego w tym przepisie dla otrzymania punktu w danym kryterium oceny wniosku;

3) naruszenie § 11 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. poprzez uznanie, że Gmina Czernikowo nie spełniła wymogu zawartego w tym przepisie dla otrzymania punktu w danym kryterium oceny wniosku, W uzasadnieniu skargi, przedstawiciel Gminy Czernikowo stwierdził, że organ właściwy w sprawie przyznania pomocy dokonał nieprawidłowej oceny wniosku Gminy Czernikowo pn. "Przebudowa ulicy Sportowej, Zacisze, Osiedle Młodych, Kępiacz na terenie Gminy Czernikowo" w ramach kryterium wyboru operacji określonego w § 11 ust. 1 pkt 4 oraz kryterium wyboru operacji określonego w § 11 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej rozporządzenia.

W związku z brakiem, w uzasadnieniu dokonanej oceny, argumentów dla przeprowadzonej oceny punktowej Wnioskodawca - Gmina podała, że w przypadku dwóch kryteriów, punktacja została przyznana w sposób nieprawidłowy. Dotyczy to następujących kryteriów, wskazanych w rozporządzeniu:

* § 11 ust. 1 pkt 4 - operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062) - 1 punkt;

* § 11 ust. 1 pkt 6 - odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii bezpośrednio albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji, o ile parametry techniczne odcinka drogi objętego operacją przed jej zrealizowaniem są gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co najmniej takie same - 3 punkty.

W odniesieniu do pierwszego z wyżej wymienionych kryteriów, strona skarżąca wskazała, że złożona przez nią dokumentacja aplikacyjna zawierała decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej oraz załącznik obrazujący zasięg sieci szerokopasmowej funkcjonującej w zakresie odpowiadającym art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (cyt. wyżej). Nadmieniła przy tym, że wybudowana infrastruktura bezprzewodowej sieci szerokopasmowej została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W odniesieniu do kryterium określonego w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, Gmina Czernikowo nie zgodziła się z nieprzyznaniem punktów w ramach kryterium wyboru operacji, podnosząc, że wszystkie odcinki dróg będące przedmiotem operacji łączą się z drogami wyższej kategorii, zatem powinny zostać przyznane punkty. Wyjaśniła mianowicie, że w zakresie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się przebudowę czterech odcinków dróg:

* ulica Sportowa (droga gminna Nr 101174C) łączy się bezpośrednio z drogą o wyższej kategorii (droga powiatowa Nr 2044C);

* ulica Kępiacz (droga gminna Nr 101126C) także łączy się bezpośrednio z drogą o wyższej kategorii (droga powiatowa Nr 2044C);

* ulica Zacisze - drogą wewnętrzną łączącą się bezpośrednio z drogą gminną i pośrednio z drogą powiatową;

* ulica Osiedle Młodych - droga wewnętrzna łącząca się bezpośrednio z drogą gminną i pośrednio z drogą powiatową.

Strona skarżący podniosła, że na spełnienie wyżej omawianego kryterium wyboru operacji wskazywała we wniosku o przyznanie wsparcia w sekcji 6 Charakterystyka operacji, w punkcie 6.4. Jak podniosła Gmina, wszystkie załączone przez nią do wniosku o dofinansowanie dokumenty zawierały stosowne informacje i dane pozwalające na przyznanie 4 punktów w kryteriach określonych w § 11 ust. 1 pkt 4 i § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

Strona skarżąca zauważyła, że przyznanie jej wspomnianych wyżej 4 punktów, oznaczałoby, że zostałaby sklasyfikowana na pozycji najdalej 31 i uzyskałaby szansę na wsparcie ze środków PROW, co jest szczególnie istotne w sytuacji niskiej zamożności gminy, małego budżetu względem liczby zamieszkujących gminę mieszkańców i dbałości o racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 107 k.p.a., organ zwrócił uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków.

W zakresie zarzutu dotyczącego kryterium określonego w przepisie § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, organ wskazał, że na podstawi złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji dokonano szczegółowej analizy rozmieszczenia działek na stronie www.geoportal.info i stwierdzono, że anteny nadawczo-odbiorcze nie są zlokalizowane na obszarze realizacji operacji i w związku z tym przyznano w ramach omawianego kryterium 0 punktów.

Odnosząc się do spełniania kryterium z § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia organ wskazał, że nie zostało ono spełnione w zakresie ul. Zacisze i ul. Osiedle Młodych. Jeśli chodzi o ul. Zacisze, Instytucja Zarządzająca podniosła, że z dokumentacji nie wynika, że parametry techniczne odcinka objętego operacją przed jej zrealizowaniem były gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą wyższej kategorii (ul. Wiśniową). W przypadku zaś ul. Osiedle Młodych, organ wskazał, że powyższa droga po zrealizowaniu zadania stanie się drogą gminną, łączącą się z drogą gminną - tj. tej samej kategorii.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

W przepisie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej p.p.s.a., określony został przez ustawodawcę katalog spraw, w których działalność administracji publicznej poddana została kontroli sądowej, przy czym na zasadzie art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Na tej właśnie podstawie ocenie Sądu poddane zostało zaskarżone w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Obszaru Wiejskich w Toruniu z dnia 18 października 2018 r. stanowiące informację o odmowie przyznania skarżącej Gminie pomocy finansowej na zrealizowanie projektu, w ramach programu dotyczącego wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaskarżona czynność jest kontrolowana przez Sąd pod kątem jej zgodności z przepisami prawa materialnego oraz z przepisami postępowania, którymi są regulacje ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", zwanego dalej "rozporządzeniem".

W niniejszej sprawie skarżąca Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy, tj. wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Do odmowy przyznania tej pomocy oraz ustalenia właściwości sądu do kontroli jej legalności znajdowały zatem zastosowanie regulacje wskazanego przez organ art. 35 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy, w takim przypadku podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Przeprowadzona kontrola legalności zaskarżonej czynności o odmowie przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania objętego programem określonym w ustawie wykazała, że rozstrzygnięcie to narusza przepisy postępowania w stopniu uzasadniającym uwzględnienie skargi. W ocenie Sądu przedmiotowe rozstrzygnięcie odmawiające przyznania pomocy nie spełnia bowiem ustawowego wymogu przewidzianego w art. 35 ust. 1 ustawy PROW 2014-2020, tj. podania przyczyn odmowy. Z analizy treści informacji z dnia 18 października 2018 r. wynika, że przyczyną odmowy przyznania pomocy był fakt, że wniosek uzyskał wprawdzie minimalną wymaganą liczbę punktów, lecz nie mieści się w dostępnym limicie środków do 150% przewidzianych na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Organ podał ponadto, że w wyniku oceny wniosku operacja, o której współfinansowanie ubiegała się Gmina uzyskała łącznie 8 punktów i wyszczególnił tę punktację w ramach poszczególnych kryteriów wyboru operacji. Strona skarżąca w skardze zakwestionowała ocenę projektu skutkującą odmową przyznania pomocy w zakresie nie przyznania przedmiotowej operacji punktów w ramach kryteriów określonych w § 11 pkt ust. 1 pkt 4 i 6 rozporządzenia z 4 września 2015 r. Rzeczą Sądu było zatem dokonanie kontroli, czy ocena wniosku we wskazanym zakresie nie narusza prawa. Ocena ta okazała się jednakże niemożliwa, bowiem przedmiotowe rozstrzygnięcie nie zawiera żadnej analizy złożonych przez wnioskodawcę dokumentów ani nie przytacza również żadnych argumentów, które doprowadziły do takiej oceny wskazanych powyżej kryteriów. Zdaniem Sądu, podanie w tak lakoniczny sposób przyczyn odmowy przyznania pomocy finansowej jest oceną dowolną i nie spełniająca wymogów równego dostępu do pomocy i przejrzystości reguł.

Uzasadnienie zaskarżonego aktu charakteryzuje się daleko idącym poziomem ogólności w zakresie odnoszącym się do zindywidualizowanej oceny znaczenia oraz charakteru elementów istotnych z punktu widzenia oceny spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 4 i 6 rozporządzenia. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy PROW kładzie wyraźny nacisk na precyzyjne, szczegółowe i zrozumiałe wyjaśnienie, czemu w ramach danego działania wniosek strony nie został skierowany do uzyskania pomocy, tym bardziej, że odmowa przyznania pomocy skutkuje prawem zaskarżenia tego aktu do sądu administracyjnego. Ocena taka musi odnosić się zatem do twierdzeń wnioskodawcy wskazanych we wniosku, w tym również do konkretnych przedłożonych dokumentów. Odmowa przyznania pomocy powinna zawierać wyjaśnienie okoliczności, które zadecydowały o takim a nie innym rozstrzygnięciu. Skarżąca Gmina powinna uzyskać precyzyjne wskazanie co do wyników przeprowadzonej oceny, a ocena taka powinna być szczegółowa, jasna i rzetelnie przedstawiona. Powinna ona odnosić się wprost do stanu faktycznego sprawy, a argumentacja organu powinna zostać przeprowadzona w sposób pozwalający na prześledzenie toku rozumowania organu, w trakcie kontroli sądowoadministracyjnej. (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Lublinie z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 473/18, oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Gl 501/18 http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wskazane powyżej wymogi nie mogą być uznane za spełnione gdy, jak w rozpatrywanej sprawie, organ nie sprecyzował w sposób jasny i konkretny, dlaczego uznał za niespełnione kryteria określone w § 11 pkt ust. 1 pkt 4 i 6 rozporządzenia z 4 września 2015 r. Jest to o tyle istotne, że podana przez organ przyczyna odmowy uzyskania pomocy jest skutkiem oceny wniosku strony w ramach obowiązujących kryteriów wyboru i nie przyznania wnioskowi strony punktacji w ramach kryteriów opisanych w § 11 pkt ust. 1 pkt 4 i 6 rozporządzenia z 4 września 2015 r. Wyjaśnienie okoliczności, które zadecydowały o takim a nie innym rozstrzygnięciu jest istotne również dlatego, że na etapie oceny wniosku pod kątem kryteriów wyboru i lokacji na liście, o której mowa w § 13 rozporządzenia wnioskodawca nie ma możliwości odwołania się od dokonanej oceny.

Reasumując, w ocenie Sądu przedmiotowe rozstrzygnięcie odmawiające przyznania pomocy nie spełnia ustawowego wymogu przewidzianego w art. 35 ust. 1 ustawy PROW 2014-2020, tj. podania przyczyn odmowy gdyż nie zawiera żadnej analizy złożonych przez wnioskodawcę dokumentów, nie przytacza również żadnych argumentów, które doprowadziły do oceny wniosku w zakresie zakwestionowanym przez stronę skarżącą. W tej sytuacji, wnioskodawca pozbawiony został wyjaśnienia przyczyn, dla których jego wniosek nie został wybrany do dofinansowania, a Sąd został pozbawiony możliwości oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu.

Oznacza to, że wydanie informacji z dnia 18 października 2018 r. nastąpiło z naruszeniem prawa, co skutkuje jej uchyleniem.

Obowiązkiem organu będzie ponowne rozstrzygnięcie sprawy, uwzględniające wskazania Sądu wyrażone w uzasadnieniu niniejszego wyroku. Informacja o odmowie przyznania pomocy powinna wskazywać przyczyny odmowy, odnoszące się do okoliczności faktycznych i ich ocenę prawną wyrażoną w sposób pozwalający na weryfikację. Organ powinien zatem wyjaśnić w odniesieniu do sprecyzowanego stanu faktycznego i w oparciu o przedłożone przez stronę dokumenty, w jakim zakresie wniosek nie spełnia wymagań opisanych w poszczególnych kryteriach i dlaczego nie przyznano mu punktów. Na marginesie wyjaśnić należy, że wymóg taki nie może być uznany za spełniony, gdy uzasadnienie przyznanej punktacji i szczegółowych, merytorycznych przyczyn odmowy przyznania pomocy zostało przedstawione dopiero w odpowiedzi na skargę i na rozprawie. Wskazanie przez organ przyczyn odmowy przyznania pomocy, na etapie postępowania sądowoadministracyjnego nie konwaliduje bowiem wyżej określonego uchybienia w zakresie wymogów zawartych w art. 35 ust. 1 ustawy PROW.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.

Stosownie do treści art. 35 ust. 2 ustawy PROW 2014-2020 oraz art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. i § 14 ust. 1 pkt 1c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265) Sąd zasądził od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz skarżącej Gminy kwotę 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, obejmującą zwrot uiszczonego wpisu od skargi w wysokości 200 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 480 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.