Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894604

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 marca 2011 r.
II SA/Bd 1416/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Piechowiak, Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale II w dniu 9 marca 2011 r. sprawy ze skargi R. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.