Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 września 2013 r.
II SA/Bd 141/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i Z. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko postanawia zwrócić - K. Z. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Bydgoszczy w dniu 25 sierpnia 2013 r. pod pozycją 140/08/11, - M.T. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Bydgoszczy w dniu 24 sierpnia 2013 r. pod pozycją 132/08/11, - W. T. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Bydgoszczy w dniu 24 sierpnia 2013 r. pod pozycją 131/08/11 tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2013 r. odrzucił skargę wobec M. B., P. B., R. B., M. B., J. O., T. O., B. J., M. J., K. Z., W. T., M. T., W. W., K. Z., E. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Stosownie zaś do treści art. 232 § 2 p.p.s.a. postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższych względów i na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.