Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994410

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 20 czerwca 2018 r.
II SA/Bd 1402/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski, Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi K. D. i H. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.