Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220544

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1396/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. R. i A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2016 r. G. R. i A. R. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 listopada 2016 r. skarżący zostali wezwany do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jednocześnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia skarżący zostali zobowiązani do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie 5 odpisów skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostały skutecznie skarżącym w dniu 24 listopada 2016 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 12-13 akt sądowych).

Termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 1 grudnia 2016 r. jednakże we wskazanym powyżej terminie skarżący nie uiścili wymaganego wpisu sądowego, ani też nie nadesłali odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 listopada 2016 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi. Wysokość wpisu do uiszczenia ustalona została na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w kwocie 500 zł.

Ponadto jednym z wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego, na podstawie przepisu art. 47 p.p.s.a., jest obowiązek dołączenia jej odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom postępowania. Należy zwrócić uwagę, iż według art. 12 p.p.s.a. ilekroć w ustawie mowa jest o stronie, rozumie się przez to również uczestników postępowania. Zgodnie natomiast z art. 33 § 1 cytowanej ustawy - osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony.

W myśl natomiast art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, w przypadku skargi - pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie skarżący złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę nie dołączając do niej wystarczającej ilości jej odpisów. Z uwagi na fakt, że udział w sprawie w charakterze uczestnika postępowania bierze dodatkowo 5 podmiotów, koniecznym było złożenie przez skarżących do tutejszego Sądu dodatkowych egzemplarzy skargi, celem doręczenia uczestnikom. W przesłanym przez Sąd do skarżących wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi skarżący poinformowani zostali o takim wymogu wraz z pouczeniem o konsekwencjach wynikających z braku dopełnienia ww. obowiązku.

Odpisy powyższych zarządzeń zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostały doręczone skarżącym w dniu 24 listopada 2016 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru wezwania k - 12-13 akt sądowych). Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego na skarżących obowiązku upłynął w dniu 1 grudnia 2016 r. W tym terminie skarżący nie uiścili wymaganego wpisu oraz nie usunęli braku formalnego, jakim dotknięta była skarga.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.