Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 1395/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 458/08 w sprawie ze skargi M.S. na decyzję (...) Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie rozbiórki postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę M.S. na decyzję (...) Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) listopada 2008 r. Nr (...) w przedmiocie rozbiórki, w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 458/08.

Od powyższego rozstrzygnięcia nie została wniesiona skarga kasacyjna, wobec czego od dnia 8 stycznia 2009 r. wyrok z dnia 4 listopada 2008 r. stał się prawomocny.

Pismem z dnia 4 grudnia 2011 r. M.S. wniósł o wznowienie postępowania w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II SA/Bd 458/08. W związku z powyższym wnioskiem, pełnomocnik skarżącego, ustanowiony na rzecz skarżącego w ramach przyznanego prawa pomocy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 458/08, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 stycznia 2012 r. wezwany został do wskazania na jakiej podstawie prawnej skarżący opiera skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. II SA/Bd 458/08, a także do wskazania, kiedy skarżący dowiedział się o istnieniu okoliczności uzasadniającej wznowienie postępowania, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenie skargi o wznowienie postępowania, o czym jednocześnie poinformowano skarżącego.

Na podstawie akt sprawy ustalono, iż pełnomocnik wyznaczony do reprezentowania skarżącego w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 458/08 w żaden sposób nie ustosunkował się do wezwania. Skarżący natomiast, w piśmie udzielonym w odpowiedzi na powyższe pismo wskazał, iż informacje dotyczące zmiany ustawy Prawo Budowlane znajdują się w Dzienniku Ustaw z 2010 r., Nr 243, poz. 1623.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270;

ze zm., dalej w skrócie "p.p.s.a.") w przypadkach przewidzianych w ustawie można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Przyczyny uzasadniające wznowienie postępowania zostały enumeratywne wymienione w art. 271-274 p.p.s.a. I tak, jak wynika z art. 271 p.p.s.a.

można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia, a także jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. Z kolei na podstawie art. 272 § 1 można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, a na podstawie art. 272 § 2 - gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

Na podstawie natomiast art. 273 § 1 można żądać wznowienia na tej podstawie, że orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym, lub orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa.

Ponadto, jak wynika z art. 277 p.p.s.a. skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Zgodnie z art. 276 p.p.s.a., do postępowania ze skarg o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. W myśl natomiast art. 57 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Na mocy z kolei art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z uwagi na fakt, iż argumentacja przedstawiona w skardze o wznowienie postępowania nie uzasadnia w żadnym stopniu wznowienia postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu, skarżący wezwany został do wskazania przyczyny mieszczącej się w wyżej wymienionym katalogu zawartym w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak wynika z odpowiedzi skarżącego na powyższe wezwanie, nie wskazał on żadnej obiektywnej przesłanki uzasadniającej wznowienie postępowania, wskazanie bowiem zmiany przepisów nie jest wystarczającym powodem wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sadowym. Sąd rozpoznaje sprawę w oparciu o przepisu prawa materialnego obwiązującego w dniu wydania zaskarżonej decyzji, ewentualna późniejsza zmiana stanu prawnego nie może stanowić zatem przesłanki wznowienia postępowania.

Zgodnie z art. 280 § 1 p.p.s.a., Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

W przedmiotowej sprawie nie wskazano ustawowej przyczyny wznowienia postępowania, w związku z czym, na podstawie art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.