Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220531

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1381/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w (...) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w (...) wywiodło skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z 4 listopada 2016 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Zarządzeniem z tego samego dnia skarżące Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do podpisania skargi oraz złożenia dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostały skutecznie skarżącej w dniu 28 listopada 2016 r.

Termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 5 grudnia 2016 r. jednakże we wskazanym powyżej terminie skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego, ani też nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Zgodnie z treścią art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, zarządzeniem z dnia 4 listopada 2016 r. Przewodniczącego Wydziału wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi. Wysokość wpisu do uiszczenia ustalona została na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) i wynosi 100 zł.

Ponadto jednym z wymogów formalnych skargi jako pisma procesowego, na podstawie przepisu art. 47 p.p.s.a., jest obowiązek dołączenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, w przypadku skargi - pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W związku z powyższym, że do skargi nie zostało złożone pełnomocnictwo ani inny dokument określający umocowanie do reprezentowania strony skarżącej na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia wezwano stronę skarżącą do uzupełniania braków formalnych skargi.

Odpis powyższego zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostały doręczone skarżącej w dniu 28 listopada 2016 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu oraz nie usunęła braków formalnych, jakimi dotknięta była skarga.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.