Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122096

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 marca 2012 r.
II SA/Bd 1368/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. B. i R. B. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia (...) lipca 2011 r., sygn. akt II SA/Bd (...) na decyzję SKO w B. z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił: zwolnić R. B.od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 lutego 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) R. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek uzasadniła trudną sytuacją majątkową. Podała, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe (mieszkanie o powierzchni (...) m2). Jej miesięczny dochód stanowi świadczenie emerytalne w wysokości (...) zł, lecz ulega ono potrąceniu z powodu egzekucji sądowej tak że w konsekwencji pozostaje jej kwota (...) zł Oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku, oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżąca uzyskuje wprawdzie stały dochód w postaci świadczenia emerytalnego, jednakże posiada również wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego oraz zakupem leków a więc nie miałaby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania. Twierdzenie to jest tym bardziej zasadne, że wpis sądowy w przedmiotowej sprawie wynosi (...) zł. Zestawiając wysokość ciążącego na stronie obowiązku opłacenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł z kwotą (...) zł stanowiącą miesięczny dochód jej gospodarstwa domowego, uznać należało, że opłacenie kosztów sądowych pozostaje poza zasięgiem możliwości finansowych strony skarżącej.

Zatem uiszczenie kosztów sądowych przez stronę jest niemożliwe, gdyż skarżąca nie mając środków na ich pokrycie zostałaby pozbawiona prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.