Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789648

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 marca 2011 r.
II SA/Bd 132/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. O. w T. na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia (...) grudnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 stycznia 2011 r. Spółka A. O. w T., reprezentowana przez pełnomocnika B. B., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia (...) grudnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, Przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wynikającym z art. 58 § 1 pkt 3 wskazanej wyżej ustawy. W związku z powyższym pełnomocnik strony skarżącej, zarządzeniem Prezesa Sądu wydanym w dniu 8 lutego 2011 r., wezwany został we wskazanym siedmiodniowym terminie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 19 odpisów skargi, złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Ponadto pełnomocnik strony skarżącej wezwany został w ww. terminie do wykazania, iż jest on uprawniony do reprezentowania strony skarżącej w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym w rozumieniu art. 35 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a zatem, że jest on adwokatem bądź radcę prawnym lub też pracownikiem strony skarżącej, pod rygorem uznania, iż nie mieści się on w kręgu osób uprawnionych do występowania w niniejszym postępowaniu jako pełnomocnik strony.

Przesyłkę zawierającą odpisy wyżej wskazanych zarządzeń doręczono w dniu 21 lutego 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 16).

Na podstawie akt sprawy ustalono, że pełnomocnik strony skarżącej w żaden sposób nie ustosunkował się do wezwania Sądu i nie uzupełnił braków formalnych skargi w zakreślonym mu terminie, który w stosunku do niego upłynął w dniu 28 lutego 2011 r.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.