Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 30 lipca 2013 r.
II SA/Bd 1315/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego B. z dnia (...) września 2011 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia zwrócić A. F. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Bydgoszczy w dniu (...) uiszczoną tytułem opłaty sądowej.

Uzasadnienie faktyczne

A. F. pismem z dnia (...) października 2011 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję SKO B. z dnia (...) września 2011 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

W dniu 27 stycznia 2012 r. A. F. wniósł w kasie Sądu opłatę sądową w wysokości 120 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W aktach sądowych znajduje się potwierdzenie dokonania przez A.F. w dniu 27 stycznia 2012 r. opłaty w wysokości 120 zł (k. 54 akt).

Mając na uwadze to, że strona wnosząca nie była obowiązana do uiszczenia opłat sądowych uznać należało, iż kwota wpłacona w kasie Sądu jest nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.