Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122095

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 6 marca 2012 r.
II SA/Bd 131/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora (...) Służby Więziennej w (...) z dnia (...) grudnia 2011 r. w przedmiocie zwolnienia ze służby postanowił: 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 2 marca 2012 r. D.R. złożył wniosek (formularz PPF) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Analiza akt niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, iż skarżący skarży decyzję Dyrektora (...) Służby Więziennej w (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby. Należy podkreślić, iż przepis art. 239 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm; zwanej dalej p.p.s.a.) przewiduje ustawowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach z zakresu powszechnego obowiązku obrony.

Ponadto ustawodawca umożliwia skorzystanie z prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa procesowego również osobie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 262 powoływanej ustawy). Z tego względu zasadnym jest rozpatrzenie wniosku w oparciu o regulację zawartą w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którą przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym - ustanowienia adwokata - domagać się może wyłącznie osoba fizyczna, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dokonując w niniejszej sprawie oceny sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy ustalono, iż zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Skarżący jest osobą bezrobotną z prawem do zasiłku zaś jego żona uzyskuje wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy. Nie posiada majątku. Dalej oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

W tym stanie rzeczy, po uwzględnieniu rzeczywistych obciążeń i stałych jego wydatków należało uznać, że D.R. uprawdopodobnił zasadność swojego wniosku, a sytuacja majątkowa, w której się znajduje uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, albowiem opłacenie kosztów profesjonalnego pełnomocnika nie może być dokonane bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym zainteresowanego.

Z tych powodów, na podstawie przepisu art. 245, art. 246 § 1 pkt 2 w związku art. 258 § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.