Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122093

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 6 marca 2012 r.
II SA/Bd 1298/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie zgłoszenia kandydata na ławnika postanowił: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 lutego 2012 r. oraz 5 marca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęły dwa kolejne wnioski (formularze PPF) W.T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych o identycznej treści. Konieczność przyznania prawa pomocy wnioskodawczyni uzasadniła sytuacją finansową i zdrowotną. We wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje z rodzicami. Majątek wnioskodawcy oraz osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym stanowi dom o powierzchni (...) m2, nieruchomość rolna o łącznej powierzchni (...) ha. Dochód gospodarstwa domowego wynosi (...) zł miesięcznie. Skarżąca wymieniła wydatki związane ze swym utrzymaniem i leczeniem. Oświadczyła, że posiada oszczędności w wysokości około (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W świetle przedstawionej przez zainteresowaną sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości płatniczych uznano, iż nie wykazała ona zasadności swojego wniosku. Wnioskodawczyni podała typowe wydatki jakie musi ponosić każda polska rodzina. Wydatki te są związane z bieżącym utrzymaniem oraz leczeniem. Ponadto podkreślenia wymaga, że niektóre wydatki zostały oszacowane w skali roku, czy kwartału, tak że skarżąca i jej rodzina nie ponosi ich jednorazowo w skali miesiąca przez co obciążenie budżetu domowego w tym okresie jest znacznie mniejsze. Poza tym należy odnieść wrażenie, że w przedmiotowej sprawie skarżąca podała jedynie te dane, które jej zdaniem świadczyłyby o złej sytuacji ekonomicznej i miały przyczynić się do przyznania prawa pomocy. Zastanawia również fakt, że przy tak złej sytuacji ekonomicznej, jak wskazuje zdołała pozyskać kwotę oszczędności w wysokości około (...) zł.

Z drugiej strony wymaga również podkreślenia, że udzielenie stronie prawa pomocy jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście niemożliwe. Przyjęcie przez stronę skarżącą innego priorytetu w wydatkach nie może stanowić podstawy do uznania, że Skarb Państwa winien kredytować wydatki związane z prowadzeniem przez stronę skarżącą procesów sądowych tym bardziej wówczas gdy posiada ona oszczędności.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.