Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
II SA/Bd 129/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2019 r. T. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lutego 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało wysłane na adres wskazany w skardze i doręczone w dniu (...) marca 2019 r. (k. 14 akt sądowych).

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący ani jego pełnomocnik nie uiścił należnego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lutego 2019 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) marca 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. - 14 akt sądowych). Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego obowiązku upłynął w dniu (...) marca 2019 r. W tym terminie strona skarżąca ani jej pełnomocnik nie uiścił wymaganego wpisu.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.