Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789644

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 lutego 2011 r.
II SA/Bd 1269/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na czynność materialno - techniczną Starosty B. z dnia 8(...)sierpnia 2000 r. w przedmiocie dokonania zamian danych w ewidencji gruntów i budynków postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 września 2010 r. M. B., reprezentowana przez pełnomocnika, złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na czynność materialno - techniczną Starosty Bydgoskiego z dnia (...) sierpnia 2000 r. polegającą na dokonaniu zamian danych w ewidencji gruntów i budynków.

Z uwagi na to, iż w aktach sprawy znajduje się pismo skarżącej, skierowane do organu, zatytułowane "wezwanie do usunięcia naruszenia prawa", datowane na dzień 23 lipca 2010 r., pełnomocnik skarżącej wezwany został do wskazania w terminie siedmiu dni, kiedy skarżąca dowiedziała się o dokonaniu czynności materialno - technicznej, będącej przedmiotem skargi.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez pełnomocnika skarżącej na powyższe wezwanie, skarżąca informację o wprowadzeniu zmiany w ewidencji w roku 2000 uzyskała latem 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nastąpić może po spełnieniu określonych przesłanek, wskazanych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." Warunkiem zatem skutecznego zaskarżenia określonego aktu lub czynności jest wniesienie skargi w określonym terminie i po wyczerpaniu przysługujących skarżącemu środków zaskarżenia. Zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a ustawy, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Skarżąca właścicielką działki nr 127 w T., której dotyczy zmiana danych w ewidencji gruntów i budynków stała się latem 2007 r. (k.6 akt sądowych). W udzielonej odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił, że skarżąca w dniu 18 lutego 2008 r. na podstawie aktu notarialnego z dnia 15 września 2007 r. Repertorium A nr 6794/2007 została ujawniona jako nowy właściciel. Z chwilą nabycia nieruchomości skarżąca stała się, jako właściciel, stroną postępowania i od tej daty w sprawie rozpoczął bieg termin czternastodniowy na wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa.

W przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia terminu, o którym mowa w art. 52 § 3 ww. ustawy, skarżąca bowiem wezwanie o którym mowa wniosła po około trzech latach, licząc od dnia, w którym stała się właścicielem, a więc stroną postępowania i wiedziała w tym dniu o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.