II SA/Bd 1260/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2517191

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2018 r. II SA/Bd 1260/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak (spr.).

Sędziowie WSA: Anna Klotz, Asesor Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi T. T. na decyzję K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązku doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) 2017 r., nr (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w (...), działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), odstąpił od nałożenia na A. J. - właścicielkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na terenie działki o nr ewid.(...) przy ul. (...) w (...), obowiązku doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem poprzez zamurowanie bądź trwałe zaślepienie z zewnątrz kształtkami szklanymi okna usytuowanego w ścianie szczytowej wschodniej przedmiotowego budynku oraz zabezpieczenie puszki przyłączeniowej i odcinka przewodu położonego na drewnie w obrębie klapy w suficie.

W uzasadnieniu decyzji organ, w pierwszej kolejności, przedstawił stan faktyczny sprawy wskazując, że w toku przeprowadzonej w dniu (...) 2015 r. kontroli budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr (...) przy ul. (...) w (...) ustalono, że w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na piętrze (poddaszu) budynku wykonano roboty budowlane polegające na: postawieniu ścianek działowych o konstrukcji lekkiej, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianie stolarki okiennej wraz ze zmianą jej wielkości, ociepleniu konstrukcję dachu oraz wykonaniu robót wykończeniowych, polegających na malowaniu, położeniu nowych okładzin podłogowych i ściennych. Z oświadczenia inwestora - A. J. wynika, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane po 2005 r. i nie zostały poprzedzone wnioskiem o pozwolenie na budowę ani zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Jednocześnie ustalono, że wyżej wymieniona, pismem z dnia (...) 2012 r., dokonała zgłoszenia Staroście Inowrocławskiemu robót polegających na wymianie stolarki okiennej oraz docieplenia przedmiotowego budynku mieszkalnego, od którego organ administracji architektoniczno - budowlanej nie wniósł sprzeciwu. Organ wyjaśnił następnie, że inwestorka w dniu (...) 2015 r. spełniła nałożony na nią obowiązek przedłożenia opinii technicznej dotyczącej wykonanych robót budowlanych, a także ekspertyzy technicznej dotyczącej spełnienia wymagań przeciwpożarowych. Z przedłożonej opinii i ekspertyzy technicznej wynika, że roboty budowlane wykonano "kompletnie i prawidłowo, zgodnie z przepisami, powszechnymi standardami, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Wbudowane materiały według oświadczenia (i oglądu) posiadają certyfikaty, świadectwa, atesty lub wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. (...) Stwierdzono jedynie konieczność zabezpieczenia puszki przyłączeniowej i odcinka przewodu położonych na drewnie w obrębie klapy w suficie. (...) Budynek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej także w zakresie przedmiotowej ściany szczytowej wschodniej i okna PVC. Materiał ściany granicznej i obłożenia są niepalne. Rama PVC jest trudno zapalna. Okno w ścianie jest zalegalizowane pierwotnym stanem. Wymiana starego okna drewnianego na PVC podnosi odporność pożarową tego elementu. (...) Jedyną uwagą jest zalecenie, aby okno zostało trwale zaślepione z zewnątrz kształtkami szklanymi".

Organ wskazał, że ze zgodnych oświadczeniem stron postępowania wynika, że okno w ścianie szczytowej budynku usytuowanej przy granicy z działką nr (...) istnieje od momentu budowy budynku mieszkalnego, zmieniono jedynie jego pierwotny rozmiar. Organ ustalił też, że przedmiotowy budynek mieszkalny powstał na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w (...) Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia (...) 1961 r. znak: (...), jednakże w zasobach archiwalnych Archiwum Państwowego Oddział w (...), jak i Urzędu Gminy (...) nie ma projektu budowlanego dotyczącego tej inwestycji ani dokumentacji budowlanej jakiegokolwiek budynku wybudowanego w oparciu o projekt typowy MB-0130, wg, którego został wybudowany przedmiotowy budynek.

PINB podniósł następnie, że w (...) 2016 r. i (...) 2016 r. dokonano sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości dotyczących instalacji elektrycznej i stwierdzono, że puszka przyłączeniowa i odcinek przewodu w obrębie klapy w suficie na poddaszu zostały odpowiednio zabezpieczone, co potwierdzają również protokoły z badania instalacji elektrycznej nr (...) i (...) z (...) 2016 r.

Ponadto w dniu (...) 2016 r. dokonano sprawdzenia elewacji budynków zlokalizowanych na osiedlu domków jednorodzinnych, na którym usytuowany jest przedmiotowy obiekt budowlany. Stwierdzono, że na sąsiednich ulicach (np. Wiśniowej, Morelowej, Słonecznej) zlokalizowanych jest wiele budynków o bardzo podobnej lub identycznej elewacji, co może świadczyć o tym, że były one budowane w tym samym czasie, wg jednego typowego projektu. We wszystkich elewacjach szczytowych tych budynków na poddaszach usytuowane są okna.

Na podstawie kopii dokumentów otrzymanych z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w (...) ustalono, że działki nr (...) powstały w wyniku podziału działki nr (...) dokonanego w 1984 r. Z protokołu granicznego z dnia (...) 1984 r. Nr (...) wynika, że na działce nr (...) znajdował się budynek mieszkalny, a na działce nr (...) budynek oznaczony symbolem "i". Obiekty zlokalizowane były przy wspólnej granicy i stykały się z sobą narożnikami.

W związku z powyższym organ wywiódł, że jakkolwiek obecna lokalizacja budynku narusza przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), to w świetle przedstawionych wyżej faktów nie ma ustawowej podstawy prawnej dopuszczającej administracyjne likwidowanie okien tylko dlatego, że doszło do podziału nieruchomości wraz z zabudowaniami na różne działki, a okna w ścianie na przesuniętej granicy stało się zarzewiem sporu sąsiedzkiego pomiędzy aktualnymi właścicielami.

Organ wskazał następnie, że analizą w niniejszej sprawie objęto również możliwość użytkowania pomieszczeń strychu jako pomieszczenia mieszkalnego. Podniósł w związku z tym, że w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu (...).2015 r. ustalono, że część strychowa, po zaadaptowaniu na cele mieszkalne wyposażona jest w instalację do ogrzewania pomieszczeń, instalację elektryczną, instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz wentylację. Na podstawie dokumentacji przedłożonej do PINB w związku z prowadzonym przez PINB w (...) odrębnym postępowaniem dotyczącym samowolnej rozbudowy przedmiotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o kotłownie oraz o taras ustalono, że powierzchnia użytkowa na I piętrze budynku wynosi (...) m˛. W salonie oraz w pomieszczeniu klatki schodowej znajdują się okna o łącznej powierzchni (...) m˛ oraz oświetlenie światłem sztucznym. Pozostałe pomieszczenia tj. dwa pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, korytarz i WC posiadają oświetlenie sztuczne, które zapewnia odpowiednie warunki użytkowania całej ich powierzchni. Wysokość pomieszczeń na poddaszu wynosi ponad (...) m. Ponadto dokumentacja fotograficzna dołączona do akt sprawy potwierdza, że w pomieszczeniach na poddaszu zamontowana jest typowa stolarka drzwiowa, która spełnia wymagania dotyczące minimalnych wymiarów. Pomieszczenie łazienki posiada powierzchnię zmywalną (glazura), drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

W ocenie organu powyższa analiza potwierdza, że zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne daje możliwość użytkowania pomieszczenia strychu jako pomieszczenia mieszkalnego. Fakt ten został potwierdzony również w dokumencie "Ocena i ekspertyza budowlana robót budowlanych w poddaszu mieszkalnym przy ul. (...) w (...)".

Reasumując organ stwierdził, że doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem uzasadniało orzeczenie jak w sentencji decyzji.

W odwołaniu od powyższej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego T. T. zwrócił uwagę, że ściana szczytowa wschodnia przedmiotowego budynku nie spełnia wymogów w zakresie bezpiecznej konstrukcji (§ 235 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Zwrócił też uwagę, ze w 2005 r. w ścianie szczytowej wschodniej zlikwidowano okienko (świetlik) i wykuto otwór pod okno i pod rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, wysuwając ten odpowietrznik poza granice posesji. Wskazał też, że "otwierane okno o wymiarach (...) zamontowano w ścianie Bezpieczeństwa Pożarowego". Jak wskazał odwołujący się, kwestionowana decyzja zamyka mu możliwość zagospodarowania posesji.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w (...), decyzją z dnia (...) 2017 r., nr (...) utrzymał w mocy zaskarżona decyzję. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w wyniku przeprowadzonego postępowania uzupełniającego w sprawie, w dniu (...).2017 otrzymał protokół kontroli nr (...), z dnia (...).2017 r. wraz z opinią kominiarską nr (...) z dnia (...).2017 r. dotyczącą sprawdzenia podłączeń do komina w części poddasza. Ponadto A. J. przedłożyła wyrok Sądu Rejonowego w (...) I Wydział Cywilny z dnia (...)2014 r., sygn. akt (...), którym nakazano T. T. zdemontowanie słupa wraz z przymocowaną do niego płytą, zlokalizowanego na nieruchomości o nr ewid.(...) przy ścianie szczytowej budynku mieszkalnego, którego dotyczy niniejsze postępowanie.

Organ II instancji stwierdził, że przedmiotowe roboty budowlane wymagały pozwolenia na budowę, miały bowiem charakter przebudowy, wobec czego prawidłowo PINB prowadził postępowanie w trybie art. 51 ustawy. Jego zdaniem, zebrany materiał dowodowy, w tym dokumenty wskazujące na istnienie okna w ścianie szczytowej od momentu powstania budynku, a także przedłożona ekspertyza dot. warunków przeciwpożarowych wskazuje, że nie było podstaw do nakazu trwałego zaślepienia kształtkami szklanymi bądź zamurowania okna, co podnosi skarżący w odwołaniu.

Odnosząc się natomiast do wykonanej analizy dotyczącej zmiany przeznaczenia strychu na pomieszczenie mieszkalne organ II Instancji wyjaśnił, że zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych winne mieć minimalną wysokość 2,2 m. Zatem ustalone przez PINB, podczas kontroli w dniu (...).2017 r. wysokości pomieszczeń, wahające się w przedziale (...) m spełniają powyższe wymogi.

Organ odwoławczy dodał, że również opinia kominiarska nr (...) z dnia (...).06.2017 r. nie wykazała nieprawidłowości w podłączeniach do komina w części poddasza. Zwrócił ponadto uwagę, że Sąd Rejonowy w (...) w przywołanym wyżej wyroku nie nakazał A. J. zamurowania okna w ścianie szczytowej, a zamiast tego zobowiązał T. T. do odsłonięcia owego okna poprzez usunięcie słupa i płyty.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na powyższą decyzję T. T. zażądał "zlikwidowania otworu okiennego w ścianie szczytowej wschodniej budynku", a także wskazał na inne, w jego ocenie samowolnie wykonane roboty budowlane na terenie nieruchomości należącej do uczestniczki A. J. Podniósł ponadto, że wykonane okno w ścianie szczytowej zamyka mu możliwość zagospodarowania działki zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując jednocześnie dotychczasową argumentację.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, gdyż zaskarżone orzeczenie podjęto zgodnie z prawem.

W istocie skarga ogranicza się jedynie do samego zakwestionowania zaskarżonej decyzji, a zarzuty w niej zawarte nie określają naruszeń prawa, które mogłyby stanowić podstawę do uchylenia bądź stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia. Naruszenia prawa również nie można dopatrzyć się z urzędu, badając legalność zaskarżonej decyzji.

Z uwagi na treść żądania zawartego w skardze na wstępie wskazać należy, iż stosownie do regulacji art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") sądy administracyjne sprawują w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej. Oznacza to, iż sąd bada zgodność z prawem (legalność) zaskarżonego aktu pod kątem jego zgodności z prawem materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej. Sąd nie przejmuje zatem sprawy administracyjnej do końcowego załatwienia, lecz jedynie dokonuje oceny działalności organu orzekającego z punktu widzenia kryterium legalności. Tym samym, Sąd nie ma uprawnienia do nakazania likwidacji otworu okiennego - czego oczekuje skarżący; powyższe żądanie nie mieści się w katalogu rozstrzygnięć, które może podjąć sąd administracyjny stosownie do art. 145 § 1 i 145a p.p.s.a. Normy prawa materialnego stosuje organ administracji publicznej, a nie sąd administracyjny.

Ponadto wyjaśnić należy, że sąd administracyjny rozpoznający niniejszą sprawę w następstwie wniesionej skargi jest uprawniony do oceny zgodności z prawem tylko zaskarżonej decyzji. Uprawnień takich sąd nie posiada w stosunku do innych decyzji, choćby dotyczyły spraw tożsamych podmiotowo, a ich zakres przedmiotowy również obejmował ocenę zgodności z prawem wykonania innych robót budowlanych na tej samej nieruchomości. Ocena zgodności z prawem innych decyzji może być dokonana przez sąd, gdy w odniesieniu do nich będą się toczyły odrębne postępowania sądowo-administracyjne.

Przedmiotem kontroli przez Sąd jest decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2017 r. (...), która utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji o odstąpieniu od nałożenia na A. J. -właścicielkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na terenie działki o nr ewid.(...) przy ul. (...) w (...)- obowiązku doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem poprzez zamurowanie bądź trwałe zaślepienie z zewnątrz kształtami okna usytuowanego w ścianie szczytowej wschodniej przedmiotowego budynku oraz zabezpieczenie puszki przyłączeniowej i odcinka przewodu położonego na drewnie w obrębie klapy w suficie).

Przystępując do rozpoznania skargi w pierwszej kolejności należało rozstrzygnąć, jaki charakter miały roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej wraz ze zmianą jej wielkości oraz wykonaniu nowej instalacji elektrycznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017. 1332; dalej jako: pr.bud.) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Jak słusznie wskazano w zaskarżonej decyzji, wymiana stolarki okiennej wraz ze zmianą wielkości otworu okiennego i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wyczerpuje tę definicję. Zatem prace te wymagają uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Jak trafnie bowiem wskazały organy, roboty budowlane o charakterze przebudowy nie są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Jak wynika z akt sprawy - i co nie jest kwestionowane przez właścicielkę nieruchomości - na przedmiotowe roboty budowlane nie uzyskała ona pozwolenia na budowę, jak również nie dokonała zgłoszenia zamiaru ich wykonania. Oznacza to, że zostały one wykonane w warunkach tzw. samowoli budowlanej, co nie było w sprawie sporne i co wyraźnie i prawidłowo ustaliły organy nadzoru budowlanego.

Skoro roboty budowlane zostały wykonane bez wymaganego zgłoszenia, to organ I instancji prawidłowo wdrożył procedurę "naprawczą", w oparciu o przepisy art. 50-51 pr. bud. W myśl art. 50 ust. 1 pkt 1 pr. bud. w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Jednakże w sprawie niniejszej, z uwagi na to, że prace zostały już zakończone, brak było podstaw do wydawania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. Zastosowanie znajdował natomiast art. 51 ust. 7 pr. bud., zgodnie z którym przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.

W myśl art. 51 ust. 1 i ust. 2 pr. bud, przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji: 1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania. Zastosowanie konkretnej normy prawnej uzależnione jest od ustalonego stanu faktycznego, a przede wszystkim oceny możliwości doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodności z prawem. Przy tym przez "stan zgodności z prawem" należy rozumieć taki stan, który w świetle obowiązujących przepisów pozwala na zaakceptowanie wykonanych robót budowlanych, po ewentualnym dokonaniu określonych czynności lub robót budowlanych, i w konsekwencji na ich legalizację (por. wyrok NSA z 24 czerwca 2009 r., II OSK 1028/08). Innymi słowy, celem postępowania prowadzonego w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego jest doprowadzenie wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, po uprzednim wyjaśnieniu legalności i jakości wykonywanych robót. Zastosowanie art. 51 Prawa budowlanego jest uzasadnione wówczas, gdy spełniona jest choćby jedna z przesłanek określonych w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego. W takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest wdrożyć tryb naprawczy. Odstąpienie od nałożenia obowiązków na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego jest z kolei dopuszczalne wówczas, gdy zostanie ustalone, że roboty wykonane w warunkach określonych w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, czyli wykonane roboty są zgodne z prawem.

Analizując w niniejszej sprawie zgodność wykonanych robót budowlanych (ich rezultatu) z prawem, należy mieć przede wszystkim na uwadze złożoną przez A. J. ekspertyzę budowlaną wykonaną przez mgr inż. J. S., który wskazał, że budynek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej, także w zakresie przedmiotowej ściany szczytowej wschodniej i okna PCV, podnosi odporność pożarową tego elementu. Biegły podkreślił, że roboty budowlane wykonano "kompletnie i prawidłowo, zgodnie z przepisami, powszechnymi standardami, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Stwierdzono jedynie konieczność zabezpieczenia puszki przyłączeniowej i odcinka przewodu położonego na drewnie w obrębie klapy w suficie". Puszka przyłączeniowa i odcinek w obrębie klapy w suficie na poddaszu zostały odpowiednio zabezpieczone, co potwierdzają protokoły badania instalacji z (...) 2016 r.

Ponadto wystarczające w ocenie Sądu okazały się ustalenia dokonane przez organy nadzoru budowlanego co do czasu powstania spornego okna we wschodniej ścianie szczytowej budynku. Organ powołał się w tym zakresie na zeznania J. K., która oświadczyła, że w spornym budynku w ścianie szczytowej na poddaszu usytuowane były okna od początku istnienia budynku tj. od 1961 r. (...) budynek ten był wykonany na podstawie typowego projektu, według którego budowane były również sąsiednie budynki mieszkalne na osiedlu, które również posiadają okna szczytowe. Takie okoliczności organ ustalił także w oparciu o oświadczenia stron postępowania i wizję lokalną terenu. Wizja przeprowadzona przez organ miała na celu ustalenie, czy inne budynki są podobne do przedmiotowego oraz czy mają okno w ścianie szczytowej. Potrzeba taka wynika z faktu, że przedmiotowy obiekt powstał na mocy pozwolenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na wykonanie robót budowlanych znak: (...) z dnia (...) 1961, wydanego J. T. "na budowę domu mieszkalnego (...), Typ MB-0139 (...). Natomiast w zasobach archiwalnych Archiwum Państwowego Oddział w (...) oraz Urzędu Gminy (...) brak było projektów o symbolu MB - 0139. Na podstawie wizji lokalnej osiedla organ ustalił, że na ulicach sąsiednich jest wiele budynków o podobnej lub wręcz identycznej elewacji. We wszystkich elewacjach szczytowych tych budynków na poddaszu usytuowane jest okno. W tych okolicznościach organ zajął stanowisko, że wszystkie te budynki, nie wyłączając spornego obiektu były wykonane według tego samego projektu, co daje podstawę do stwierdzenia, że w budynku inwestorki okno w ścianie szczytowej wschodniej istniało od początku wybudowania domu jednorodzinnego. Analiza akt wykazuje zatem, że te ustalenia organu znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie. Zdaniem Sądu, ocena tego materiału jest prawidłowa i logiczna, w sprawie zaś organ nie przekroczył granic swobodnej oceny materiału dowodowego i nie wyprowadził z tej oceny nieuprawnionych wniosków.

Kolejnym zagadnieniem podnoszonym w sprawie była kwestia odległości budynku od granicy działki. Na podstawie dokumentów z Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w (...) organ prawidłowo ustalił ponadto, że budynek wybudowano na działce nr (...), która podczas procesu inwestycyjnego był własnością J. T. W roku 1984 r. nastąpił podział geodezyjny działki nr (...), co spowodowało powstanie aktualnej granicy przy ścianie szczytowej wschodniej budynku mieszkalnego zawierającej sporne okno. W wyniku tego podziału obecnie na działce nr (...) należącej do uczestniczki znajduje się budynek mieszkalny, a na działce (...) stanowiącej własność skarżącego budynek oznaczony symbolem "i". Dowody te świadczą też o legalnej budowie obiektu. Oznacza to bowiem, że obiekt budowlany posiadający we wschodniej ścianie szczytowej otwór okienny pierwotnie nie był wybudowany przy granicy. Wtórny podział nieruchomości nie może być w niniejszej sprawie przesądzający, gdyż okoliczność ta nie rzutuje na ewentualną ocenę z punktu widzenia wystąpienia samowoli budowlanej ani warunków ewentualnej legalizacji.

Należy jeszcze raz podkreślić, że nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy bezspornym jest, że wykonane roboty nie spełniają wymogów przewidzianych prawem. Natomiast ustalenie, że wykonane roboty budowlane były zgodne ze standardami i nie wymagały przeprowadzenia żadnych dodatkowych czynności ani robót, stanowi podstawę do przyjęcia przez organy nadzoru budowlanego, że brak jest przesłanek do kontynuowania postępowania naprawczego. Dlatego też jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, organ również na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 pr.bud. wydaje decyzję o odstąpieniu od nałożenia na inwestora obowiązków wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 2 pr.bud. (stwierdzającą brak konieczności nałożenia takich obowiązków). Uprawnienie organów do zakończenia postępowania orzeczeniem o takiej treści potwierdza stanowisko sądów administracyjnych wyrażone m.in. w wyrokach NSA: z 15 listopada 2006 r. II OSK 1344/05, z 15 czerwca 2010 r. II OSK 1012/09, z 30 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 519/15, oraz wyrokach: WSA w Gdańsku z 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 424/15, WSA w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. II SA/Gl 684/07).

Z powyższych względów, wobec ustalenia, że wykonana wymiana okna w szczycie budynku polegająca na jego powiększeniu nastąpiła bez wymaganego prawem pozwolenia oraz, że prace te wykonane zostały finalnie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi, zasadnie odstąpiono od nałożenia obowiązku doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem poprzez zamurowanie bądź trwałe zaślepienie z zewnątrz kształtami okna usytuowanego w ścianie szczytowej wschodniej przedmiotowego budynku oraz zabezpieczenie puszki przyłączeniowej i odcinka przewodu położonego na drewnie w obrębie klapy w suficie (co zostało zabezpieczone).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i wnioski, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.