Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789643

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 15 marca 2011 r.
II SA/Bd 1257/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi P. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) sierpnia 2010 r., Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia przyznać adwokatowi M. T. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi P. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) sierpnia 2010 r., Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdzając jednocześnie iż nie podlega ona wykonaniu i zasądzając na rzecz skarżącego od organu kwotę (...) zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Postanowieniem z dnia 18 styczna 2011 r. uczestnikom postępowania, M. K., R. K. oraz K. K. przyznane zostało, zgodnie z ich wnioskiem prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata. Dla ww. wymienionych uczestników postępowania wyznaczony został przez Okręgową Radę Adwokacką w B. jeden pełnomocnik, w osobie adwokata M. T.

Pismem z dnia 8 marca 2011 r., pełnomocnik uczestników postępowania, adwokat M. T., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej uczestnikom postępowania z urzędu, wnosząc również opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, oświadczając jednocześnie, że koszty nie zostały uiszczone przez uczestników w całości, ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, iż ustanowiony w ramach pomocy prawnej pełnomocnik ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Do czynności, o których mowa w tym przepisie, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt. rozporządzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki minimalnej, którą w ust. 1 pkt 1 lit. c ww. paragrafu określono na 240 zł.

Stosownie do brzmienia § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Sąd podwyższył należne koszty udzielonej pomocy prawnej o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.