Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122092

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 marca 2012 r.
II SA/Bd 1239/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. z dnia (...) września 2011 r., nr (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia postanowił: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 stycznia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) złożony przez S. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Wniosek swój uzasadnił trudną sytuacją materialną. We wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje z żoną oraz dwójką uczących się dzieci. Dochód rodziny wynosi (...) zł miesięcznie. Wnioskodawca jest współwłaścicielem domu o powierzchni (...) m2. Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Jednakże w pkt 11 formularza podał, że"żyjemy z oszczędności z ubiegłych lat...".

Zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 r. zobowiązano stronę skarżącą do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania dokumentów obrazujących jego sytuację majątkową i finansową. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu 25 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga, że zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 r. zobowiązano stronę skarżącą do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania dokumentów obrazujących jej sytuację majątkową i finansową. Zarówno w zakreślonym terminie jak i do dnia dzisiejszego strona skarżąca nie przedłożyła jakichkolwiek dokumentów.

Należy uznać, że strona skarżąca nie wykonała zobowiązania, zatem nie było możliwości dokonania całościowej oceny materiału, co skutkowało oddaleniem wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.