Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638261

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2019 r.
II SA/Bd 1236/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. C. i I. C. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącym solidarnie ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę (...) ((...)) złotych, tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2018 r. N. C. i I. C. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 listopada 2018 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jednocześnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia skarżący zostali zobowiązani do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie 4 odpisów skargi, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostały skutecznie skarżącym w dniu (...) listopada 2018 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 10-11 akt sądowych).

W odpowiedzi na powyższe wezwania w dniu (...) listopada 2018 r. skarżący uiścili wymagany wpis sądowy oraz złożyli cztery odpisy zaskarżonej decyzji i pisma wyrażające zgody na zmianę decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302)- dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący wykonali w sposób nieprawidłowy zarządzenie Przewodniczącego Wydziału i nie nadesłali wymaganych odpisów skargi z dnia (...) października 2018 r. dla doręczenia ich występującym w sprawie uczestnikom postępowania, co obliguje Sąd do odrzucenia skargi. Stanowisko to jest zgodne z uchwałą składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 (dostępna na stronie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl), w świetle której niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 tej ustawy, uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

Wyjaśnić bowiem należy, że skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 listopada 2018 r. zostali wezwani do nadesłania czterech odpisów skargi dla doręczenia ich występującym w sprawie uczestnikom postępowania. Do pisma z dnia (...) listopada 2018 r. zostały dołączone odpisy zaskarżonej decyzji oraz pisma wyrażające zgodę na zmianę decyzji, co oznacza, że skarżący nie wykonali zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, bowiem nie nadesłali wymaganych odpisów skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis m.in. od pisma odrzuconego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.