Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858276

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1198/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Brzezińska, Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi W.K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.