Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122088

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 marca 2012 r.
II SA/Bd 1188/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. B. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 10 stycznia 2012 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, przez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania w dniu 27 stycznia 2012 r., braki formalne skargi w wyznaczonym terminie nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Ponadto jak stanowi art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Przepis ten odnosi się do wszystkich pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym; w tym także do złożonej skargi.

Na podstawie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy odrzuceniu przez Sąd podlega skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uzupełnienie jej ewentualnych, wszystkich braków formalnych, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia braków. Bezskuteczny upływ powyższego terminu stanowi negatywną przesłankę procesową dopuszczalności rozpoznania skargi przez sąd administracyjny.

Mając na uwadze powyższe, skarga podlegała odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.