Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858347

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1161/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński.

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski (spr.), Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi S.W. na decyzję SKO w B. z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.