Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789636

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 r.
II SA/Bd 114/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku spółki M. w B. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanowił: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 31 stycznia 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPPr) spółki M. w B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Spółka we własnym zakresie ustanowiła profesjonalnego pełnomocnika - adwokata T. U. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych - eksploatacji automatów do gier na monety. Spółka podała, że wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.000.000,00 zł, wartość środków trwałych 5.465.522,64 zł, wysokość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu 186.325,73 zł zaś na koncie bankowym zostało zgromadzonych 260.328,63 zł W uzasadnieniu wniosku Spółka zaakcentowała, że za poprzedni rok obrotowy poniosła stratę z tytułu prowadzonej działalności.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba prawna wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.) następuje w sytuacji, jeżeli osoba prawna wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawczyni nie wykazała, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku w funkcjonowaniu Spółki. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżąca w oświadczeniu o majątku i dochodach podała, że wprawdzie za ostatni rok obrotowy uzyskała stratę i boryka się z trudnościami finansowymi, jednakże obecnie ma dodatnie saldo na rachunku bankowym. Zresztą kwota zdeponowanych środków znacznie przewyższa wysokość straty. Przy podanych powyżej kwotach należało stwierdzić, że uiszczenie przez stronę wpisu sądowego nie zakłóci jej płynności finansowej, gdyż wpis jest uiszczany jednorazowo po to, aby zainicjować postępowanie sądowoadministracyjne.

Natomiast to na wnoszącym wniosek spoczywa wykazania, że nie posiada środków bądź też ma jakieś problemy finansowe. W przedmiotowej sprawie ta przesłanka nie zachodzi, gdyż w uzasadnieniu wniosku strona wskazała, iż ma środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Poza tym wymaga podkreślenia, że udzielenie stronie prawa pomocy jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście niemożliwe. Przyjęcie przez stronę skarżącą innego priorytetu w wydatkach nie może stanowić podstawy do uznania, że Skarb Państwa winien kredytować wydatki związane z prowadzeniem przez stronę skarżącą procesów sądowych tym bardziej wówczas, gdy posiada ona środki pieniężne.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.