Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856632

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 13 listopada 2014 r.
II SA/Bd 1122/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sędziowie WSA: Joanna Brzezińska (spr.), Leszek Tyliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 listopada 2014 r. sprawy ze skargi S. C. na decyzję SKO z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.