Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008047

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2015 r.
II SA/Bd 1111/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sędziowie WSA: Elżbieta Piechowiak, Małgorzata Włodarska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody (...) na zarządzenie Burmistrza (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w (...) oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz W. zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...), wydanym na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.), dalej powoływanej także jako "ustawa", oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), dalej powoływanego także jako "rozporządzenie", zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w S., ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza W. z dnia (...) stycznia 2015 r.

Skargę na to zarządzenie złożył do tutejszego Sądu Wojewoda (...), wnosząc o stwierdzenie jego nieważności.

W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że Burmistrz W. w dniu (...) stycznia 2015 r. wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S. Jak wynika z protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza W. z (...) lutego 2015 r. do konkursu zgłosiło się 7 kandydatów. Po analizie dokumentów przedłożonych przez kandydatów komisja konkursowa podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że H. P. nie został dopuszczony do udziału w konkursie. Komisja stwierdziła "braki formalne: zastrzeżenie - kandydat nie wypełnił warunków ogłoszenia Burmistrza o konkursie" tzn. nie przedłożył aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. "Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy, o którą poprosili przedstawiciele Kuratorium. Konieczność konsultacji, czy kandydat będący czynnym nauczycielem może przystępować do konkursu, jako "nie-nauczyciel". Z dokumentów przedłożonych przez kandydata wynika, że jest czynnym nauczycielem. Komisja nie może domniemywać w jakim charakterze przystępuje do konkursu."

Wojewoda podkreślił, że w załączniku do zarządzenia o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S. znalazł się wykaz dokumentów, które powinni złożyć kandydaci przystępujący do konkursu z rozróżnieniem na osoby będące i niebędące nauczycielem. W swoim piśmie skierowanym do Wojewody H. P. napisał, że z przedstawionych komisji dokumentów jednoznacznie wynikało, że aplikowałem na wskazane stanowisko jako osoba niebędąca nauczycielem (...) o statusie kandydata decyduje rodzaj dokumentów, które przedłożył."

W świetle powyższego zasadniczym zagadnieniem, zdaniem Wojewody jest ocena czy komisja konkursowa prawidłowo uznała, że H. P. przystąpił do konkursu jako nauczyciel. Konsekwencją tej decyzji było bowiem niedopuszczenie go do konkursu z przyczyn formalnych. W związku z tym Wojewoda przytoczył obszerny fragment pisma z 26 marca 2015 r. Ministra Edukacji Narodowej kierowane do Marszałka Sejmu RP w związku z interpelacją poselską:

"Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.), szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora, przy spełnieniu przez kandydatów na ww. stanowisko łącznie wszystkich wymogów określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.). Ponadto, kandydaci obowiązani są przedstawić dokumenty wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.). Bowiem niespełnianie któregokolwiek z warunków określonych w powołanych powyżej przepisach stanowi realną przeszkodę przy ubieganiu się o to stanowiska. Zauważyć należy, że jednym z warunków, który musi być spełniony przez kandydata przystępującego do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki będącego nauczycielem, jest legitymowanie się co najmniej dobrą oceną pracy, uzyskaną na podstawie przepisów ustawy - Karta Nauczyciela w okresie pięciu lat pracy bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska lub pozytywną oceną dorobku zawodowego uzyskaną bezpośrednio rok przed przystąpieniem do konkursu, o czym stanowi § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Zatem, mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że brak oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły łub placówki, niezależnie od posiadanego przez nich wykształcenia, stażu pedagogicznego oraz stopnia awansu zawodowego, uniemożliwia powierzenie im przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, w trybie art. 36a o systemie oświaty. Jednocześnie podkreślić należy, że ustawa o systemie oświaty w art. 36 ust. 2 przewiduje, że szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zatem, odnosząc powyższe do opisanej w interpelacji sytuacji, osoby, które nie spełniają wszystkich przewidzianych przepisami prawa wymagań stawianych nauczycielom na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, a które chcą pełnić tę funkcję mogą przystąpić do konkursu na warunkach przewidzianych dla osób niebędących nauczycielami, określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Osoby te powinny przedstawić dokumenty wymienione w § 1 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, dotyczące osób niebędących nauczycielami."

Wojewoda stwierdził, że zgodnie z tym stanowiskiem, które jako organ nadzoru nad organami jednostek samorządu terytorialnego w pełni podziela, H. P. złożył wszystkie wymagane przez prawo dokumenty (startując jako nienauczyciel) i powinien zostać dopuszczony przez Komisję Konkursową do udziału w konkursie. Dlatego Burmistrz W. zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zobowiązany był unieważnić konkurs z powodu nieuzasadnionego niedopuszczenia przez Komisję kandydata do postępowania konkursowego. Zdaniem Wojewody Burmistrz W. zatwierdzając konkurs naruszył ww. przepisy rozporządzenia.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz W. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko i twierdząc, że do naruszenia prawa w tej sprawie nie doszło.

Uzasadniając swoje stanowisko wyjaśnił, że komisja konkursowa uznała, iż oferta kandydata - H. P. zawiera braki formalne, wobec czego na posiedzeniu komisji dnia (...) marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie niedopuszczenia H. P. do udziału w konkursie. Komisja konkursowa uznała, że z dokumentów przedłożonych przez kandydata wynika, że jest on czynnym nauczycielem, wobec czego jego podanie zostało rozpatrzone w kontekście wymagań stawianych nauczycielowi ubiegającemu się o stanowisko dyrektora szkoły. Z uwagi na brak załączenia wymaganych dokumentów tj. aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego uznano, że nie są spełnione wymogi formalne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. k i I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, powtórzone w ust. 2 pkt k i I ogłoszenia o konkursie. Zaszły więc podstawy do niedopuszczenia kandydata do konkursu określone w § 4 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Według organu istota problemu w niniejszej sprawie sprowadza się do interpretacji art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty w zakresie ustalenia czy osoba będąca czynnym nauczycielem, niespełniająca wymogów rekrutacji stawianych nauczycielom może ubiegać się o to stanowisko jako osoba niebędąca nauczycielem w trybie art. 36 ust. 2 ustawy. Burmistrz wskazał, że w ocenie Wojewody procedura taka jest dopuszczalna, a podstawą takiego wniosku jest interpretacja dokonana przez Ministra Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 26 marca 2015 r. kierowanym do Marszałka Sejmu RP w związku z interpelacją poselską. Podkreślił, że takie pismo nie jest źródłem prawa, wobec czego nie można wywodzić z niego praw i obowiązków, a ponadto w jego ocenie argumentacja przedstawiona w ww. piśmie jest błędna i nie zasługuje na uwzględnienie przez Sąd.

Burmistrz wskazał ponadto, że zarówno nauczyciel mianowany, jak i nauczyciel dyplomowany to stopień awansu zawodowego, a nie pełniony zawód nauczyciela. Nauczyciel posiadający taki stopień, który faktycznie nie wykonuje pracy nauczycielskiej, przy ponownym zatrudnieniu w szkole zachowuje go. Można więc uznać osobę będącą nauczycielem mianowanym lub nauczycielem dyplomowanym jako osobę nie będącą nauczycielem, ale wyłącznie wówczas, gdy nie wykonuje zawodu nauczyciela. O statusie nauczyciela świadczy zatem, zdaniem Burmistrza łączne występowanie dwóch przesłanek, tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zatrudnienie w szkole. W sprawie będącej przedmiotem skargi nie ma wątpliwości, że H. P. jest czynnym zawodowo nauczycielem i posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W ocenie organu nie ma więc żadnych podstaw, aby przyjąć możliwość ubiegania się osoby będącej czynnym nauczycielem na stanowisko dyrektora szkoły w charakterze osoby niebędącej nauczycielem. Osoba będąca nauczycielem nie może być jednocześnie "nienauczycielem". Interpretacja odmienna byłaby, zdaniem organu nielogiczna i prowadziła do absurdu. Skoro ustawodawca przewidział dwa tryby postępowania w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły zróżnicowane ze względu na status kandydata, to nie do przyjęcia jest twierdzenie, że nauczyciel może startować do konkursu w charakterze "nienauczyciela". To poddawałoby w wątpliwość racjonalność ustawodawcy. Takie działanie w ocenie organu nie miałoby podstaw prawnych i stanowiło próbę obejścia prawa. Wskazał, iż gdyby intencją ustawodawcy było wprowadzenie takiej możliwości, to znalazłoby to odzwierciedlenie w treści przepisu. Art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi natomiast jednoznacznie, że "szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędącą nauczycielem (...)". Abstrahując zatem od pozostałych warunków wskazanych w tym przepisie, Burmistrz stwierdził, że nauczyciel nie spełnia podstawowej przesłanki, a więc nie jest osobą niebędącą nauczycielem. Dalsza analiza spełnienia przesłanek wynikających z tego przepisu jest więc, jego zdaniem bezpodstawna. Art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zawiera rozłączny podział przesłanek, które muszą spełnić kandydaci na stanowisko. W każdym stanie faktycznym możliwy jest wybór tylko jednego z tych trybów, ponieważ nie można racjonalnie twierdzić, że dana osoba może być jednocześnie nauczycielem i osobą niebędącą nauczycielem. Skoro więc czynny nauczyciel nie spełnia wymogów stawianych kandydatom-nauczycielom, to nie ma żadnych podstaw, aby ta sama osoba przy istnieniu tego samego stanu faktycznego mogła skutecznie ubiegać się o stanowisko w charakterze "nienauczyciela", bowiem ten tryb jest dla nauczycieli wyłączony.

Zdaniem organu przedstawione okoliczności uzasadniają kwalifikację oferty H. P. jako ofertę osoby będącej nauczycielem. Wbrew stanowisku H. P., wyrażonym w piśmie z dnia (...) kwietnia 2015 r. kierowanym do Wojewody (...), to nie załączone do oferty dokumenty świadczą o statusie kandydata, lecz przesłanka czy spełnia on warunki pozwalające zakwalifikować kandydata jako nauczyciela. W niniejszej sprawie wskutek niekwestionowanego braku dołączenia do oferty karty oceny pracy, podjęta przez Komisję uchwała o niedopuszczeniu H. P. do konkursu była więc uzasadniona treścią § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, co świadczy o tym, iż została wydana zgodnie z prawem. W konsekwencji stosownie do § 8 ust. 2 rozporządzenia należało zatwierdzić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S., ponieważ nie zaszła żadna z wymienionych w tym przepisie przesłanek uzasadniających unieważnienie konkursu. Zarzut naruszenia § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia jest więc chybiony, a twierdzenie, że zarządzenie Burmistrza W. z dnia (...) kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w S, zostało wydane z naruszeniem prawa nie zasługuje na uwzględnienie wskutek oczywistego braku podstaw takiego zarzutu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę legalności zaskarżonego aktu, czyli ocenia jego zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjęcia. Stosownie zaś do treści art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; z późn. zm.), dalej powoływanej w skrócie jako "p.p.s.a.", sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. ustawodawca przewidział skargę na akty organów jednostek samorządu terytorialnego inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej. Do tej kategorii zalicza się zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego o charakterze ogólnym wewnętrznego urzędowania, w tym regulaminy, wytyczne skierowane do podległych organów i jednostek, akty budżetowe, jak również akty o charakterze indywidualnym, np. w sprawach likwidacji szkoły a także zarządzenia z zakresu przeprowadzania konkursów na dyrektorów samorządowych placówek oświatowych i powierzania stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Kontrolę Sądu w niniejszej sprawie zainicjowała skarga Wojewody, wniesiona na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.), cytowana dalej jako "usg". Dokonując oceny dopuszczalności skargi Wojewody Sąd uznał, że zaskarżone zarządzenie Burmistrza W. z dnia (...).04.2015 r. mieści się w zakresie kognicji organu nadzoru, a skarga jest dopuszczalna. Wniesienie skargi w trybie art. 93 ust. 1 u.s.g. nie wymaga uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia przez organ nadzoru i nie jest ograniczone żadnym terminem (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2005 r., sygn. akt II OSK 320/05, dostępne na stronie nsa.gov.pl).

Wojewoda zarzucił w skardze Burmistrzowi W. naruszenie wydanym zarządzeniem z dnia (...).04.2015 r. § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, polegające na nieunieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S. z powodu nieuzasadnionego niedopuszczenia przez tą komisję kandydata w osobie H. P. do postępowania konkursowego.

Istota sporu sprowadza się zatem do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy Burmistrz W. zasadnie zaskarżonym zarządzeniem zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S., w sytuacji gdy do postępowania konkursowego nie został dopuszczony H. P.

Z przedłożonych Sądowi akt administracyjnych bezspornie wynika, że konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół S. został przeprowadzony na podstawie zarządzenia Burmistrza W. z dnia (...) stycznia 2015 r. Wymagania dotyczące ofert kandydatów określiło ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do tego zarządzenia. W dniu (...).03.2015 r. uchwałą Komisji Konkursowej H. P. nie został dopuszczony do postępowania konkursowego. Komisja uznała, że z dokumentów przedłożonych przez kandydata wynika, że jest czynnym nauczycielem. W związku z tym uznano, że oferta kandydata wykazała braki formalne dotyczące pkt "k" i pkt "1" ogłoszenia. H. P. w trybie § 4 ust. 4 rozporządzenia złożył wniosek o podanie przyczyn niedopuszczenia do konkursu. Pismem z dnia 16 marca 2015 r. Przewodniczący Komisji udzielił stosownej odpowiedzi. Wskazując na treść art. 36 ust. 1 i 2 ustawy podkreślił, że ustawodawca przyjął jako zasadę kierowanie szkołą lub placówką publiczną przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Organ prowadzący, ogłaszając konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S., dopuścił natomiast składanie ofert także przez osoby niebędące nauczycielami. Wyniki analizy dokumentów przedłożonych w konkursie doprowadziły organ do wniosku, iż H. P. jest czynnym zawodowo nauczycielem, posiadającym stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (zaświadczenie o zatrudnieniu z (...).02.2015 r.). Ponadto z oferty, tj. z uzasadnienia przystąpienia do konkursu nie wynikało wprost, iż przystąpił on do konkursu jako osoba niebędąca nauczycielem. Komisja przyjęła zatem, iż H. P. złożył ofertę jako czynny nauczyciel. Ponadto w piśmie wyjaśniono, iż komisja przeprowadzając analizę formalną oferty H. P., przedyskutowała ewentualność jej zgłoszenia jako kandydatury "nienauczyciela". Jednakże fakt, iż H. P. jest czynnym nauczycielem oraz mając na uwadze przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół publicznych powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436; z późn. zm.), ofertę przeanalizowano pod kątem ewentualnego obejścia prawa. Następnie konkurs został zatwierdzony zaskarżonym przez Wojewodę zarządzeniem Burmistrza W. z dnia (...).04. 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w S.

Podstawę materialno-prawną rozpoznania niniejszej sprawy stanowią przepisy cytowanej na wstępie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ustawy), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryby pracy komisji konkursowej (rozporządzenia), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436; z późn. zm.), dalej powoływane jako "rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r.", które jak sam tytuł wskazuje, określa wymagania, jakie należy spełnić, aby pełnić funkcję dyrektora publicznej szkoły. Co jednak istotniejsze w tej sprawie, wymagania te są zróżnicowane w zależności od statusu osoby ubiegającej się o wymienione stanowisko. Inne kryteria musi spełniać osoba będąca nauczycielem, a inne osoba niebędąca nauczycielem (odpowiednio § 1 i § 5 tego rozporządzenia).

Zgodnie z art. 36 ustawy szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora (ust. 1). Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (ust. 2). Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce (ust. 2a).

Interpretacja tych przepisów dokonana przez organ i zaprezentowana w piśmie kierowanym do Wojewody z dnia 7 maja 2015 r. oraz w odpowiedzi na skargę jest w ocenie Sądu właściwa. Sąd podziela stanowisko organu w tym względzie. Sprowadza się ono do tezy, że ustawodawca w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy celowo dokonał rozróżnienia pojęcia "nauczyciel" od "nienauczyciel", co podyktowane zostało zapewne chęcią umożliwienia zajmowania stanowiska dyrektora szkoły także osobom innym niż nauczyciel i spełniającym inne wymagania (określone w § 5 rozporządzenia z dnia 27 października 2009 r.). Wobec braku definicji legalnej pojęcia nauczyciel warto w tym miejscu za organem przywołać stanowisko M. Pilicha zawarte w: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz wyd. V; Lex 2013. Zgodnie z nim, skoro racjonalny ustawodawca używa określonych słów w sposób nieprzypadkowy i zmierza do ustanowienia norm, które są ze sobą zgodne, to z prostego porównania art. 36 ust. 1 i 2 można wysnuć wniosek, że kandydat na stanowisko dyrektora szkoły powinien nie tylko legitymować się określonym stopniem awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), lecz musi w ogóle być nauczycielem. Zaś "bycie nauczycielem" nie oznacza żadnego osobistego przymiotu kandydata, lecz w świetle art. 5b jest równoznaczne z zatrudnieniem na podstawie przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, która w art. 10 określa tylko dwie możliwe podstawy zatrudniania nauczycieli w stosunku pracy: umowę o pracę bądź mianowanie. Natomiast "osobą niebędącą nauczycielem" jest każda osoba, która nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela. Organ słusznie uznał, że nauczyciel nie jest osobą, o której mowa w ust. 2 art. 36 ustawy, czyli nie jest osobą niebędącą nauczycielem. Podział osób na będące nauczycielami i niebędące nauczycielami, jest bowiem podziałem rozłącznym, dychotomicznym (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 marca 2012 r. sygn. Akt IV SA/Po 1127/11; dostępny na stronie nsa.gov.pl). Słusznie także wywiódł, że zarówno nauczyciel mianowany, jak i nauczyciel dyplomowany to stopień awansu zawodowego, a nie pełniony zawód nauczyciela i że nauczyciel posiadający taki stopień, który faktycznie nie wykonuje pracy nauczycielskiej, przy ponownym zatrudnieniu w szkole zachowuje go. Można więc uznać osobę będącą nauczycielem mianowanym lub nauczycielem dyplomowanym jako osobę niebędącą nauczycielem, ale wyłącznie wówczas, gdy nie wykonuje ona zawodu nauczyciela (tak: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. Sygn. III SA/Gd 418/07).

Jeżeli więc, tak jak w niniejszej sprawie, H. P. bezspornie posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i jest zatrudniony jako nauczyciel, o czym komisja konkursowa była poinformowana, to aby skutecznie przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły musiałby spełnić łącznie wymagania wynikające z § 1 rozporządzenia z dnia 27 października 2009 r., to jest:

1)

ukończyć studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)

ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)

posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)

uzyskał:

a)

co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej i - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu

- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)

spełnić warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)

nie może być karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 4), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)

nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Jak ustaliła to komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu (...).02.2015 r., a co także jest bezsporne, H. P. w swojej ofercie przystąpienia do konkursu nie zawarł dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (pkt "k" arkusza analizy formalnej), oraz karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego (pkt "I" arkusza analizy formalnej). W ocenie Sądu brak tych dokumentów uzasadniał nie dopuszczenie H. P. do udziału w konkursie przez komisję konkursową, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Będąc nauczycielem mianowanym, czynnie wykonującym swój zawód, w świetle art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, tylko jako nauczyciel mógł on bowiem brać udział w konkursie i konsekwentnie tylko wtedy, gdyby spełnił wszystkie powyżej przedstawione wymagania wynikające z § 1 rozporządzenia.

Uznając zatem, że niedopuszczenie H. P. do postępowania konkursowego nie było nieuzasadnione, stwierdzić należało, iż prawidłowo Burmistrz W. zatwierdził konkurs zaskarżonym zarządzeniem w oparciu o § 8 ust. 2 rozporządzenia. W tej sytuacji na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.