Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858385

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1080/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski (spr.), Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia... 2014 r. nr... w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.