Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884815

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 12 grudnia 2012 r.
II SA/Bd 1076/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz (spr.).

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski, Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję SKO w B. z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.