Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789626

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 lutego 2011 r.
II SA/Bd 103/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w (...) z dnia (...) grudnia 2010 r., znak: (...) w przedmiocie renty strukturalnej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 lutego 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) J.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek uzasadniła trudną sytuacją materialną. We wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje wraz z synem. Źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest świadczenie rentowe syna skarżącej w wysokości (...) zł miesięcznie oraz dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni (...) ha, który wynosi (...) zł Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Posiada dom o powierzchni (...) m2. Ponadto podała, że cały dochód przeznacza na bieżące utrzymanie.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżąca utrzymuje się z niewielkiego dochodu, a więc nie miałaby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania. Wpis sądowy w przedmiotowym postępowaniu wynosi 200 zł.

Zatem uiszczenie kosztów przez stronę jest niemożliwe, gdyż skarżąca nie mając środków na ich pokrycie zostałaby pozbawiona prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.