Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008033

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2016 r.
II SA/Bd 1023/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku O. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi O. Ś. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia przywrócić termin.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 lipca 2015 r. O. Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 sierpnia 2015 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało przesłane na adres strony skarżącej wskazany w skardze.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki wynika, że z uwagi na nieobecność adresata 9 września 2015 r., przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, umieszczając zawiadomienie o powyższym w oddawczej skrzynce pocztowej. Przesyłkę awizowano powtórnie 17 września 2015 r. Z uwagi na to, że strona skarżąca przesyłki nie odebrała, zwrócono ją Sądowi. W związku z powyższym wezwanie pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem 23 września 2015 r.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę.

W dniu 14 stycznia 2016 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego podnosząc, że o postanowieniu o odrzuceniu skargi dowiedział się w dniu 11 stycznia 2016 r. od syna, który otrzymał w dniu 7 stycznia 2016 r. odpis tego postanowienia jako uczestnik postępowania. Wskazał, że działania nowego właściciela nieruchomości, w wyniku których nie mieszka w domu wraz z rodziną, sprawiły, że dostęp do korespondencji ma bardzo utrudniony. Podkreślił także, że do czasu wniesienia skargi nie miał problemów z odbiorem przesyłek, bowiem listonosz zostawiał awizo w skrzynce umieszczonej przy bramce wejściowej. Jednakże w wyniku działań nowego właściciela takich jak opróżnianie skrzynki pocztowej (co uniemożliwia otrzymanie awiza), informowanie listonosza, że adresat nie mieszka pod danym adresem, nie miał możliwości zapoznania się z treścią korespondencji w prowadzonym postępowaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Dokonywanie czynności przez stronę w postępowaniu sądowoadministracyjnym ograniczone jest w przeważającej części terminami procesowymi. Mają one służyć m.in. zdyscyplinowaniu, zdynamizowaniu postępowania, jak również potrzebie rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym czasie i stabilizacji już podjętego rozstrzygnięcia. Uchybienie terminu wywołuje skutek prawny w płaszczyźnie procesowej, prowadząc do bezskuteczności podjętej czynności, o czym stanowi art. 85 p.p.s.a.

Od negatywnych skutków uchybienia terminowi strona może bronić się wyłącznie poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Na podstawie dyspozycji przepisu art. 86 § 1 p.p.s.a., sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Z przytoczonego przepisu wynika, że sąd postanawia o przywróceniu terminu, jeżeli strona wykaże, że w okresie, w którym powinna dokonać czynności w postępowaniu sądowym, nie dokonała jej bez swojej winy.

Przesłanki przywrócenia terminu, wynikające z art. 87 ustawy to: uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy, wniesienie wniosku o przywrócenie terminu, dochowanie terminu do wniesienia takiego wniosku i dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony termin. Przywrócenie terminu uwarunkowane jest wystąpieniem łącznie wymienionych przesłanek.

Podkreślić należy, że brak winy w uchybieniu terminowi można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody przy użyciu największego w danych okolicznościach wysiłku. W orzecznictwie sądowym podnosi się, że jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminu należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. W razie, gdy ustalone przez sąd okoliczności uchybienia terminu świadczą o zachowaniu się strony noszącym znamiona winy - w jakiejkolwiek jej postaci, a zatem także winy polegającej na niedbalstwie, sąd nie może dokonać przywrócenia uchybionego terminu. Brak winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności procesowych i można mówić o niej tylko wówczas, gdy dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody niezależnej od strony.

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy należy wskazać, że skarżący nie dokonał czynności w terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu 30 września 2015 r. Jako przyczynę uchybienia terminowi skarżący wskazał utrudniony dostęp do korespondencji z uwagi na umyślne działania nowego właściciela nieruchomości uniemożliwiające mu odebranie kierowanej do niego korespondencji, takie jak celowe wyciąganie ze skrzynki pocztowej awiza bądź informowanie listonosza o niezamieszkiwaniu adresata. Skarżący podkreślił, że o postanowieniu o odrzuceniu skargi dowiedział się w dniu 11 stycznia 2016 r. od syna, który otrzymał w dniu 7 stycznia 2016 r. odpis tego postanowienia jako uczestnik postępowania. Powołane okoliczności, zdaniem Sądu, uprawdopodabniają brak winy. Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego strona skarżąca złożyła w dniu 14 stycznia 2016 r., uiszczając jednocześnie w tym dniu wpis sądowy. Spełniony, zatem został wymóg zawarty w art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a., gdyż wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżący dokonał czynności, co do której wnioskował o przywrócenie terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.