Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720260

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 lipca 2019 r.
II SA/Bd 1017/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...), (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia postanawia na podstawie art. 130 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

W toku postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy powziął wiadomość, że skarżący W. M. zmarł. Informacja ta potwierdzona została odpisem skróconego aktu zgonu nadesłanym przez Urząd Stanu Cywilnego w R., z którego wynika, że strona zmarła w dniu (...) września 2015 r.

Z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego w dniu (...) grudnia 2016 r. wynika, że spadek po W. M. dziedziczą na podstawie ustawy S. M., J. M. oraz E. M.

Na podstawie zarządzenia Sędziego WSA wezwano spadkobierców do złożenia w terminie 7 dni oświadczenia, czy przystępują do sprawy w charakterze skarżących, w miejsce zmarłego W. M., pod rygorem uznania, że nie wyrażają woli przystąpienia do sprawy.

E. M. oświadczył, że nie przystępuje do sprawy w charakterze skarżącego w miejsce zmarłego brata. Pozostali spadkobiercy nie udzielili odpowiedzi na wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd umarza zawieszone postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Umorzenie zawieszonego postępowania na podstawie powołanego przepisu możliwe jest w przypadku braku następcy prawnego strony.

Sytuacja taka ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, albowiem skarżący na skutek śmierci utracił zdolność sądową, a więc zdolność do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako strona i brak jest następcy prawnego, a zatem podmiotu, który mógłby wstąpić w prawa i obowiązki zmarłego. Natomiast spadkobiercy nie wyrazi woli na przystąpienie do sprawy w miejsce zmarłego. Tym samym zaistniała unormowana w art. 130 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przesłanka do umorzenia zawieszonego postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 130 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.