Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617910

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
II SA/Bd 1015/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 25 września 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wpłynął wniosek (formularz PPF) A. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wniosek podlega oddaleniu, ponieważ brak jest podstaw do jego rozpoznania w niniejszej sprawie.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał przepis art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), który stanowi, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Przedmiot niniejszej sprawy dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego, a więc mieści się w zakresie ww. ustawowego zwolnienia od kosztów. Strona wystąpiła o zwolnienie jej od kosztów sądowych, od których to ponoszenia jest zwolniona z mocy ustawy tak więc przyznanie stronie prawa pomocy jest bezzasadne i to niezależnie od jej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

W związku z powyższym wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy, uznać należy jako bezskuteczny i dlatego Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na podstawie art. 243 § 1, art. 239 pkt 1 lit. a w zw. z art. 258 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.