Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41880

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 1998 r.
II SA 995/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA E. Kierejczyk (spr.).

Sędziowie NSA: J. Rajewska, A. Kisielewicz.

Protokolant: M. Staniszewska.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z 17 lutego 1998 r. wydaną m.in. na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.) Kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w W. orzekł o uznaniu skarżącego za osobę bezrobotną od 3 lutego 1998 r. i przyznaniu mu prawa do zasiłku po upływie 90 dni od dnia rejestracji z powodu rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Została ona utrzymana w mocy decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. z 2 czerwca 1998 r. ze względu na bezsporny sposób rozwiązania umowy o pracę między jej stronami i jednoznaczną regulacją zawartą w podanym przepisie ustawy.

W skardze do sądu skarżący domagał się uchylenia decyzji i przyznania nim zasiłku dla bezrobotnych od dnia zarejestrowania w RUP. Zatrudniający go pracodawca nie wywiązywał się ze swoich obowiązków w stosunku do pracowników i dlatego należałoby inaczej zakwalifikować rozwiązanie umowy o pracę - jako zwolnienie dokonane przez pracodawcę.

Dyrektor WUP wniósł o oddalenie skargi z przyczyn podanych w motywach swojej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 27 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie spełniającej warunki określone w art. 23, ale dopiero po upływie 90 dni od zarejestrowania w rejonowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem rozwiązała stosunek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Bezsporne jest rozwiązanie umowy o pracę między skarżącym a pracodawcą na mocy porozumienia stron 30 września 1997 r. W dacie rejestrowania się w RUP nie upłynął sześciomiesięczny okres od rozwiązania w tej formie stosunku pracy i dlatego organy obu instancji wydały decyzje zgodne z prawem, mimo pominięcia w podstawie prawnej decyzji art. 27 ust. 2 pkt 1 omawianej ustawy.

Odnotować należy fakt rozpoczęcia przez skarżącego działalności gospodarczej od 2 marca 1998 r., przez co jego roszczenia o przyznanie zasiłku dotyczą okresu 3 tygodni.

Z powyższych względów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.