Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41844

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 1998 r.
II SA 97/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA I. Góraj (spr.).

Sędziowie NSA: A. Kisielewicz, K. Jarząbek.

Protokolant: M. Chmielewska.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w S. decyzję z dnia 12.12.1997 r. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w G. z dnia 3.11.1997 r. zobowiązującą Bożenę P. do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od 14.12.1995 r. do 1.05.1996 r. w kwocie 1.099,20 zł.

Rozstrzygnięcie takie uzasadniono tym, że w okresie wyżej wymienionym Bożena P. nienależnie pobierała zasiłek, gdyż była właścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 5,21 ha w tym 3,58 ha przeliczeniowych i w związku z tym nie posiadała statusu osoby bezrobotnej. Decyzja o przyznaniu jej za ten okres zasiłku dla bezrobotnych została w wyniku wznowienia postępowania uchylona i jest ostateczna.

Bożena P. zaskarżyła powyższą decyzję z dnia 12.12.1997 r. i wniosła o jej uchylenie.

Skarżąca twierdzi, że nie składała żadnych oświadczeń w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek pobierała na podstawie błędnego zaświadczenia urzędu gminy, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego tylko o powierzchni 1,98 ha przeliczeniowych. Była nieświadoma tego błędu, a wobec tego, jej zdaniem, niesłusznie zobowiązano ją do zwrotu pobranego zasiłku. Niesłusznie też wznowiono postępowanie i uchylono decyzję o przyznaniu jej zasiłku za ten okres.

Naczelny Sąd Administracyjny badając legalność zaskarżonej decyzji zważył co następuje:

W sprawie niniejszej nie może być kontrolowana decyzja wydania w wyniku wznowienia postępowania, odmawiająca skarżącej przyznania prawa do zasiłku za okres od 14.12.1995 r. do 1.05.1996 r., gdyż skarżąca decyzji tej (tj. decyzji z dnia 10.06.1997 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 21.04.1997 r.) we właściwym terminie do sądu administracyjnego nie zaskarżyła.

W sprawie niniejszej niesporne jest, że skarżąca w okresie pobierania zasiłku była właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,58 ha przeliczeniowych i o tym dobrze wiedziała. Składając w rejonowym urzędzie pracy zaświadczenie nie odpowiadające prawdzie co do powierzchni gospodarstwa stanowiącego jej własność, wprowadziła w błąd urząd pracy i w ten sposób pobierała nienależny jej zasiłek w rozumieniu przepisów art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128).

Osoba, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, bez względu na to, czy gospodarstwo to sama prowadzi czy je wydzierżawia, nie uznawana jest za osobę bezrobotną i w związku z tym nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych (vide art. 2 ust. 2 lit. d cyt. ust.).

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę za niezasadną i na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368) orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.