Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41878

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 11 września 1998 r.
II SA 898/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Z. Mańk (spr.).

Sędziowie NSA: K. Jarząbek, B. Zdziennicki.

Protokolant: M. Chmielewska.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. decyzją z dnia 18 maja 1998 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 128 z 1997 r.) - po rozpatrzeniu odwołania Pani Lili R. od decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w I. z dnia 14.04.1998 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, co następuje:

Pani Lila R. zarejestrowała się w Rejonowym Urzędzie Pracy w I. dnia 18.09.1996 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanej wyżej ustawy była uprawniona do pobierania zasiłku przez okres 18 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych pobierała od dnia 19.09.1996 r. do dnia 18.03.1998 r. Kierownik rejonowego urzędu pracy decyzją: data j.w. orzekł utratę prawa do zasiłku z powodu wyczerpania ustawowego okresu jego pobierania.

W odwołaniu od decyzji Pani L.R. stwierdza, że ukończyła 54 lata i za rok może uzyskać emeryturę. Wnosi o przyznanie zasiłku przedemerytalnego. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że nie spełnia ona określonych w ustawie warunków uprawniających do pobierania zasiłku przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Przepis art. 37j ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy stanowi, iż zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku oraz posiadającej okres uprawniający do emerytury, jeżeli posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet.

Pani Lila R. nie spełnia wymogów cytowanego przepisu, gdyż posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący tylko 26 lat 2 miesiące 27 dni.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż Pani L.R. zasiłek przedemerytalny nie przysługuje.

Na powyższe decyzje wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Lila R., wnosząc o ich uchylenie.

Skarżąca podnosi, że ma przepracowane 26 lat 2 miesiące i 27 dni na "pracy państwowej" i do tego okresu powinno się zaliczyć jej dodatkowo 2 lata i 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, trzy lata na wychowanie dziecka i 2 lata pracy w gospodarstwie rolnym. Daje to łączny okres 33 lata 8 miesięcy i 27 dni.

Nie ma środków by dotrwać do emerytury, którą otrzyma w kwietniu 1999 r., po ukończeniu 55 lat życia. Z pomocy społecznej otrzymuje od 130 do 180 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na skargę podtrzymano argumentację zawartą w zaskarżonych decyzjach.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Bezsporne jest, że skarżąca zarejestrowała się w RUP w I. dnia 18 września 1996 r. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu pobierała zasiłek do dnia 18 marca 1998 r. i utraciła go z powodu ustawowego upływu okresu jego pobierania.

Skarżąca podtrzymuje swoje stanowisko, że powinna uzyskać prawo do zasiłku przedemerytalnego, po zaliczeniu jej okresów wymienionych w skardze. Zarzuty skargi nie są zasadne.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 powołanej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, okresem uprawniającym do zasiłku są okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza się również inne okresy, wymienione w art. 24 ust. 4.

Powołane wyżej przepisy nie przewidują zaliczenia do okresu uprawniającego do zasiłku pracy w gospodarstwie nie wykonywanej na podstawie umowy o pracę ani też okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okresy opieki nad małymi dziećmi podlegają zaliczeniu do okresu uprawniającego do zasiłku jeżeli matka korzystała z urlopu udzielonego w tym celu na podstawie odrębnych przepisów.

Organy zatrudnienia trafnie podkreśliły, iż z przedłożonej dokumentacji wynika, że Pani Lila R. nie korzystała z urlopu dla matek opiekujących się małymi dziećmi wobec tego okres ten (3 lata) również nie może być zaliczony.

Końcowo należy zaznaczyć, iż okresy zaliczalne do okresu uprawniającego do zasiłku na podstawie przepisów powołanej ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu nie są identyczne z okresami zatrudnienia z innymi okresami zaliczalnymi w konkretnych sprawach do emerytury.

Skoro zaskarżone decyzje prawa nie naruszają na zasadzie art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.