Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41877

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 1998 r.
II SA 843/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA E. Kierejczyk.

Sędziowie NSA: J. Rajewska, A. Kisielewicz (spr.).

Protokolant: M. Staniszewska.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. decyzją z dnia 27 kwietnia 1998 r. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w B. z dnia 23 marca 1998 r. o uznaniu Pana Alfreda K. za bezrobotnego bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W uzasadnieniu podał, że Pan Alfred K. nie spełnił warunków do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w rejonowym urzędzie pracy, tj. od dnia 21.09.1996 r. do dnia 22.03.1998 r. nie przepracował co najmniej 365 dni. Okres jego zatrudnienia w tym czasie wraz z okresem pobierania zasiłku chorobowego wynosi 286 dni.

Pan Alfred K. zaskarżył tę decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podał, że zgłosił się do rejestracji jako bezrobotny w październiku 1997 r. Nie został jednakże zarejestrowany, ponieważ ze względu na chorobę nie mógł złożyć oświadczenia o zdolności i gotowości do pracy. Nie uzyskał w tym czasie renty inwalidzkiej. Ponownie zgłosił się do rejestracji 23 marca 1998 r. Odmówiono mu jednak przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie z powodów podanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarżący rejestrując się jako bezrobotny w dniu 23 marca 1998 r. nie spełnił warunku przewidzianego w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.). W okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem nie przepracował łącznie co najmniej 365 dni. Pobierał zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia do 4 lipca 1997 r. Później aż do dnia zarejestrowania nie był zatrudniony i nie pobierał żadnego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Fakt, iż w tym czasie nie mógł się zarejestrować, ponieważ nie był zdolny do podjęcia pracy a jednocześnie nie przyznano mu renty inwalidzkiej nie ma niestety w tej sprawie znaczenia. Nie zwalnia od zachowania wymagań niezbędnych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przepis art. 23 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wyczerpująco określa sytuacje uznawane za równorzędne wykonywaniu pracy. W tym stanie rzeczy skargi nie można uznać za uzasadnioną. Dlatego też na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.