Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41871

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 25 czerwca 1998 r.
II SA 659/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA E. Kierejczyk (spr.).

Sędziowie NSA: A. Kisielewicz, B. Zdziennicki.

Protokolant: A. Pętkowski.

Uzasadnienie faktyczne

Wymienioną decyzją dyrektor WUP utrzymał w mocy decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w P. z 8 kwietnia 1998 r. o utracie z dniem 12 marca 1998 r. prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych skarżący pobierał od 8 marca 1998 r.

Po podjęciu pracy zaistniała sytuacja przewidziana w art. 13 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.) uwzględniona w decyzji organu I instancji. Ponadto dyrektor przypomniał, że pozbawienie skarżącego wymienionych uprawnień jest czasowe - po ustaniu zatrudnienia i zarejestrowaniu się w RUP w ciągu 7 dni odzyska on prawo do zasiłku "aż do upływu jego pobierania".

W skardze do sądu zarzucił kierownikowi RUP pominięcie informacji podanej w uzasadnieniu decyzji organowi II instancji o możliwości odzyskania utraconych uprawnień, co nasiliło jego obawy o własne losy w razie ustania zatrudnienia i jednocześnie wspomniał o braku zainteresowania RUP jego trudną sytuacją w okresach pozostawania bez pracy.

W odpowiedzi dyrektor WUP wniósł o oddalenie skargi, przypomniał stan faktyczny sprawy z nawiązaniem do uzasadnienia swojej decyzji i przytoczył fakty świadczące o zainteresowaniu skarżącym ze strony RUP: w latach 1992-1995 odbył on 2 szkolenia podnoszące kwalifikacje i był skierowany do pracy interwencyjnej, natomiast w 1998 r. otrzymał skierowanie do pracy na stanowisku operatora spycharki, z którego nie skorzystał.

Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł w decyzjach organów obu instancji naruszeń prawa wpływających na wynik sprawy. W świetle art. 13 ust. 3 pkt 1 wymienionej ustawy kierownik RUP pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która m.in. podjęła zatrudnienie. Sytuacja takiej osoby jest określona w art. 25 ust. 11 tej ustawy- w razie utraty statusu bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni i zarejestrowania się w RUP w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia odzyskuje ona prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego. Taka regulacja prawna ma na celu pobudzenie aktywności zawodowej osób, która mają szanse uzyskania zatrudnienia na czas określony (krótszy od roku).

Będzie mógł z niej również skorzystać i skarżący, jeżeli strony zawartej umowy o pracę nie przedłużą jej na dalsze półroczne okresy lub na czas nieokreślony (za pracę w wyuczonym zawodzie operatora ciężkich maszyn drogowych skarżący otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie 1 tys. zł miesięcznie).

Sąd pominął sprzeczne ze sobą informacje stron odnośnie zainteresowania sytuacją skarżącego w poprzednich latach, ponieważ nie łączą się one bezpośrednio z obecnie rozpoznawaną sprawą.

Z powyższych względów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) orzeczono jak sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.