Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 55044

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 5 lipca 2001 r.
II SA 550/01

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Robotowska.

Sędziowie NSA: M. Borowiec, J. Bała (spr.).

Protokolant: K. Semeniuk.

Uzasadnienie faktyczne

Dowódca Wojsk Lądowych decyzją z dnia 8 stycznia 2001 r. utrzymał w mocy decyzję Komendanta Wojskowej Szkoły Oficerskiej z dnia 26 października 2000 r., którą to decyzją - wydaną na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (jedn. tekst Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962 ze zm.) - zwolniono p. kpr. pochr. Eryka P. ze służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego z uwagi na niedostateczne postępy w nauce.

W uzasadnieniu decyzji podano m.in., iż zainteresowany pełnił służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. W czasie III roku studiów uzyskał ocenę niedostateczną z przedmiotu "Działania taktyczne pododdziałów czołgów". Tym samym nie zaliczył szóstego semestru i trzeciego roku studiów. W tej sytuacji zwolnienie zainteresowanego ze służby wojskowej było obligatoryjne z uwagi na treść art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego p. Eryk P. domagał się uchylenia powyższej decyzji zarzucając m.in., iż decyzja ta narusza art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przez bezpodstawne przyjęcie, że niezłożenie przez kandydata na żołnierza zawodowego egzaminu tylko z jednego przedmiotu wyczerpuje opisaną w tym przepisie przesłankę "niedostatecznych postępów w nauce". Ponadto - zdaniem skarżącego - naruszono art. 9 i 10 § 1 kpa, gdyż uniemożliwiono mu branie udziału w postępowaniu i zapoznanie się z poczynionymi ustalenia przed wydaniem decyzji.

Dowódca Wojsk Lądowych w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, powołując się na dotychczasowe ustalenia faktyczne i prawne.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przede wszystkim stwierdzić należy, że zarówno decyzja organu I instancji, jak i utrzymująca ją w mocy decyzja organu II instancji nie zawierają rozstrzygnięcia w przedmiocie daty zwolnienia skarżącego ze służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Tymczasem określenie daty zwolnienia ze służby stanowi istotny element decyzji. Wynika to również z treści § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962 ze zm.), w którym jest mowa o dniu zwolnienia lub wydalenia ze służby kandydackiej.

Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż brak rozstrzygnięcia w przedmiocie zwolnienia uniemożliwia Sądowi kontrolę, czy zachowano wymogi, o jakich mowa w art. 130 § 2 kpa i art. 110 kpa. Zgodnie bowiem z art. 130 § 2 kpa wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Natomiast w myśl art. 110 kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia o ile kodeks nie stanowi inaczej.

Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w wyroku, na mocy art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.