Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 84206

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 17 lipca 2003 r.
II SA 427/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba; Sędziowie NSA: S. Gronowski, A. Kisielewicz (spr.); Protokolant: L. Podczaska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2003 r. sprawy ze skargi B. SA (Francja) na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 28 kwietnia 2000 r. Nr 161/99nj. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia znaku towarowego

oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu wniosku B. SA, Francja o zawieszenie postępowania w sprawie z wniosku Wytwórni Wódek Gatunkowych "P." SA w Z. przeciwko firmie B. SA o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "Królewska Vodka" nr R-112023 - postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2000r, wydanym na podstawie art. 97 §1 pkt 4 k.p.a., odmówił zawieszenia postępowania w tej sprawie.

W uzasadnieniu tego postanowienia Urząd Patentowy podał, że Wytwórnia Wódek Gatunkowych "P." SA w Z. wystąpiła w dniu 16 lipca 1999 r. do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego "Królewska Vodka" udzielonego za nr R-112023 na rzecz B. SA z siedzibą we Francji. Uprawniony z rejestracji w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie pismem z dnia 17 lutego 2000 r. wniósł o zawieszenie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowania w tej sprawie do czasu zakończenia postępowania w sprawie Nr Sp. 167/97 toczonego przed Urzędem Patentowym, działającym w trybie spornym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego "Królewska" - udzielonego za nr R-92522 na rzecz F.E.A. z Francji, stanowiącego obecnie własność B. SA. Zdaniem uczestnika postępowania rozstrzygnięcie wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "Królewska" będzie miało prejudycjalny charakter dla postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "Królewska Vodka", gdyż postępowania toczą się między tymi samymi stronami. Wobec tego ewentualne unieważnienie prawa z rejestracji znaku "Królewska" usunie zarzut działania firmy B. SA w złej wierze odnośnie rejestracji dwóch bardzo podobnych do siebie znaków "Królewska" i "Królewska Vodka".

Zdaniem Kolegium orzekającego wniosek uczestnika postępowania o zawieszenie postępowania przed Urzędem Patentowym, w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest bezzasadny, ponieważ rozstrzygnięcie w sprawie Nr SP. 167/97 nie będzie rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w niniejszej sprawie. Postępowanie w obu sprawach toczy się wprawdzie między tymi samymi stronami ale dotyczy innych przedmiotów sporu. W sprawie Nr Sp. 167/97 chodzi o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nr R-92522 "Królewska" - podczas gdy w sprawie niniejszej o unieważnienie prawa z rejestracji znaku "Królewska Vodka". Inna jest też powołana podstawa prawna unieważnienia praw z rejestracji, w sprawie Nr Sp. 167/97 - art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, podczas gdy w niniejszej sprawie, oprócz art. 8 pkt 1 ustawy, dodatkowo art. 4 i 6 ustawy. Rozstrzygnięcie w sprawie Nr Sp. 167/97, jako dotyczącej innego przedmiotu sporu, nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Spółka B. (Francja) wniosła zażalenie na to postanowienie, domagając się jego uchylenia. Zarzuciła znowu, że skoro wnioskodawca - Wytwórnia Wódek Gatunkowych w Z. powołując się na art. 6 ustawy o znakach towarowych wywodzi, że rejestracja znaku towarowego nr R-112023 (Królewska Vodka) była niedopuszczalna w związku z istniejącym prawem z rejestracji znaku towarowego nr R-92522 (Królewska), to rozstrzygnięcie w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku "Królewska" ma charakter prejudycjalny w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku "Królewska Vodka".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nakłada na organ prowadzący postępowanie administracyjne obowiązek zawieszenia tego postępowania, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ten związek rozstrzyganej sprawy z zagadnieniem wstępnym (prejudycjalnym) polega na uwarunkowaniu rozstrzygnięcia sprawy wcześniejszym rozstrzygnięciem kwestii wstępnej. Inaczej mówiąc, prejudycjalność zachodzi tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie co do pewnej kwestii prawnej stanowi wiążącą przesłankę wydania decyzji w postępowaniu głównym.

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca domagała się zawieszenia postępowania toczącego się przed Urzędem Patentowym w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nr R-112023 do czasu zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nr R-92522. Sprawy te wiąże głównie tożsamość stron. To jednak nie wystarcza aby uznać, że rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej znaku towarowego nr R-92522 stanowi kwestię prejudycjalną w sprawie dotyczącej znaku nr R-112023. Rozstrzygnięcie w tej drugiej sprawie nie stanowi bowiem wiążącej przesłanki rozstrzygnięcia sprawy pierwszej. Urząd Patentowy rozstrzyga w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego nr R-112023 kierując się odpowiednimi przepisami prawa i biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny. Nie wiąże go zaś w tej sprawie rozstrzygnięcie innej sprawy, mającej za przedmiot unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nr R-92522.

Można dodać, że Urząd Patentowy nie mógł również zawiesić postępowania administracyjnego na podstawie art. 98 k.p.a., ponieważ zawieszeniu postępowania sprzeciwiała się strona przeciwna - Wytwórnia Wódek Gatunkowych "P." SA w Z.

Mając to wszystko na uwadze Sąd uznał skargę za nieuzasadnioną. Dlatego też na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.