Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54748

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 26 września 2000 r.
II SA 1895/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimierz Jarząbek.

Sędziowie NSA: Małgorzata Borowiec (spr.), Stanisław Gronowski.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Władysław C. wniósł o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1998 r., sygn. akt II SA 1327/97, w przedmiocie opłaty drogowej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia, ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo i tylko w wypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 401, 4011 i 403 kpc w związku z art. 58-59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) i to w terminach określonych w art. 4011 § 2 kpc i art. 407 kpc.

Zgodnie z art. 4011 § 2 kpc w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą na podstawie którego Sąd wydał, wyrok skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na który powołuje się skarżący, został ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 40 z dnia 6 maja 1999 r. pod poz. 411.

Skarżący wniosek o wznowienie postępowania sądowego złożył w dniu 14 czerwca 2000 r., a więc po upływie terminu.

Z tych względów, na mocy art. 410 w związku z art. 58-59 ustawy o NSA, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.