II S 10/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3008868

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2020 r. II S 10/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Bogusław Tocicki.

Sędziowie: sędzia SO del. Agnieszka Połyniak (spr.).

sędzia SA Cezariusz Baćkowski.

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny po rozpoznaniu w sprawie skazanego M. J. s. M. skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. oraz art. 623 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2018.75 t.j.)

Postanowił

I. pozostawić skargę bez rozpoznania,

II. zwolnić skazanego M. J. od obowiązku uiszczenia opłaty od skargi, obciążając Skarb Państwa kosztami postępowania w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Przed sądem Okręgowym we Wrocławiu, V Wydział Penitencjarny, toczyła się sprawa z wniosku skazanego M. J. o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia (V Kow 1054/19/wz). Postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia zostało wydane w dniu 22 lipca 2019 r., a 7 października 2019 r., tut. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy powyższe postanowienie (II AKzw 2004/19). Skazany skargę złożył do Sądu Okręgowego we Wrocławiu 6 listopada 2019 r. (data złożenia pisma w Zakładzie Karnym w W., k. 3), wskazując iż "składa wniosek z ponagleniem w sprawie łamania prawa przez sędziów i prokuratora sądu penitencjarnego", które jako skargę na przewlekłość postępowania sądowego w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki przekazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z 18 grudnia 2019 r. (V Pen 3513/19) do Sąd Apelacyjnego we Wrocławiu jako rzeczowo właściwego. Skazany podniósł, że "powinien być rozpatrzony wniosek do końca miesiąca, a był rozpatrzony po połowie roku", tym samym osoby odpowiedzialne za taki stan "złamały prawo i mają zostać skazani na bezwzględne więzienie na 5 lat i dożywotni zakaz wykonywania zawodu".

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skarga jest niedopuszczalna i nie podlega rozpoznaniu, a nadto sformułowane w piśmie "wnioski" skazanego o ukaranie są niedopuszczalne. Zgodnie z art. 2 ust. 1b ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, wymieniony środek nie przysługuje w postępowaniu wykonawczym. Brak zatem prawnych podstaw do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. W związku z tym, że w sprawach skargi na przewlekłość dotyczącej postępowania karnego stosuje się odpowiednio przepisy procedury karnej, przeto środek, który jest niedopuszczalny powinien spotkać się z odmową przyjęcia przez prezesa sądu, do którego ją złożono (art. 429 § 1 k.p.k.), a jeżeli - jak w niniejszej sprawie - został przyjęty, sąd pozostawia go bez rozpoznania (art. 430 § 1 k.p.k.).

Ponieważ skarga nie może zostać merytorycznie rozpoznana jako niedopuszczalna z mocy ustawy, skazanego należało zwolnić od obowiązku uiszczenia opłaty, obciążając Skarb Państwa kosztami postępowania w sprawie (art. 623 k.p.k.p. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze; por. post. SN z dnia 9 października 2013 r., (...) 8/13).

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.

Agnieszka Połyniak Bogusław Tocicki Cezariusz Baćkowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.