Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621616

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 listopada 2014 r.
II PZ 19/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Roman Kuczyński (sprawozdawca).

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Korzeniowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. N. przeciwko Ministerstwu (...) o odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania, zadośćuczynienie z tytułu mobbingu i za naruszenie dóbr osobistych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 18 listopada 2014 r., zażalenia powódki na postanowienie Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 12 marca 2014 r.,

oddala zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Apelacyjny wyrokiem wydanym w dniu 25 lutego 2014 r. oddalił apelację G. N. od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 30 listopada 2012 r.

W dniu 26 lutego 2014 r. (data nadania w placówce operatora pocztowego) powódka złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Przesyłka zaadresowana była do Sądu Okręgowego w W., do którego wpłynęła w dniu 5 marca 2014 r. (data z prezentaty). Wniosek powódki wpłynął do Sądu Apelacyjnego w dniu 7 marca 2014 r.

Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 12 marca 2014 r. odrzucił przedmiotowy wniosek.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w myśl art. 387 § 1 k.p.c. Sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu wyrok oraz postanowienie kończące postępowanie w sprawie. W sprawach, w których apelację oddalono, uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zażądała doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem. Z kolei art. 387 § 3 k.p.c. stanowi, że orzeczenie wydane przez sąd drugiej instancji z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia. Przepis art. 327 § 2 stosuje się przy tym odpowiednio. Jeżeli ogłoszenia nie było, orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu w terminie tygodniowym od sporządzenia uzasadnienia.

Sąd zauważył, że wyrok Sądu Apelacyjnego ogłoszony został na rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia dla powódki upłynął w dniu 4 marca 2014 r. Pełnomocnik profesjonalny powódki nieprawidłowo skierował przedmiotowy wniosek do Sądu Okręgowego. Z treści wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jak i w adresie przesyłki wniosek był kierowany do Sądu Okręgowego. Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny przyjął, że przedmiotowe pismo wniesione zostało do Sądu Apelacyjnego z chwilą faktycznego wpływu do tego sądu, tj. w dniu 7 marca 2014 r. Wobec powyższego wniosek powódki został złożony po upływie terminu określonego w przepisach.

Pełnomocnika powódki na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 12 marca 2014 r. wniósł zażalenie. Postanowienie to zaskarżył w całości i wniósł o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia wyjaśnił, co następuje: (...) pełnomocnik powódki zlecił zatrudnionej u niego aplikantce adwokackiej, aby w ramach szkolenia sporządziła wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. Następnie przygotowany przez aplikantkę wniosek, pełnomocnik powódki podpisał, nie spostrzegając jednak, że we wniosku doszło do omyłki, gdyż został błędnie określony sąd, jako Sąd Okręgowy w W. XXI Wydział Pracy. Następnego dnia wspomniana aplikantka wysłała w polskiej placówce pocztowej wniosek do Sądu Okręgowego w W. Do Sądu Okręgowego w W. wniosek dotarł w dniu 4 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w W. przesłał wniosek do Sądu Apelacyjnego. W Sądzie Apelacyjnym wniosek znalazł się 7 marca 2014 r.

Mając na uwadze powyższe pełnomocnik powódki stwierdził, że art. 328 § 1 k.p.c. nie wskazuje, do jakiego sądu wnosi się wniosek o uzasadnienie. Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej jest jednoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Po oddaniu pisma w placówce pocztowej strona nie ma wpływu na okres, w jakim pismo jest przekazywane do adresata, ani kiedy adresat je odbierze, jak również na to, w jakim czasie sąd niewłaściwy przekaże pismo sądowi właściwemu. Stąd, w ocenie pełnomocnika, uzależnianie skutków dla strony od chwili wpływu pisma do sądu właściwego jest niezasadne.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 387 § 1 i 3 k.p.c., sąd drugiej instancji uzasadnia wyrok oddalający apelację tylko wówczas, gdy strona żądała doręczenia wyroku z uzasadnieniem, a uzasadnienie doręcza tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia. Czynność procesowa dokonana w przepisanym terminie wywołuje skutki, jeżeli podjęta została we właściwym sądzie, chyba że przepis pozwala na jej podjęcie także w innym sądzie (art. 387 § 3 zdanie pierwsze k.p.c.), przy czym jest oczywiste, że sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie objęte wnioskiem.

W judykaturze jednolicie przyjmuje się, że w wypadku złożenia wniosku do sądu niewłaściwego termin zachowany jest tylko wtedy, gdy sąd właściwy otrzymał wniosek przed upływem terminu, bądź - ze względu na jednoznaczną treść art. 165 § 2 k.p.c. - gdy przed upływem terminu wniosek został oddany w polskim urzędzie pocztowym. Stanowisko to utrwalone zostało w orzeczeniach Sądu Najwyższego wydanych na tle przepisów obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego, jak też Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r., między innymi w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1955 r., I CO 20/55 (OSN 1955 nr IV, poz. 69) oraz w orzeczeniach z dnia 6 grudnia 1965 r., I PZ 80/65 (OSPiKA 1966 Nr 12, poz. 277) i z dnia 14 listopada 1973 r., III CZ 183/73 (OSPiKA 1974 Nr 5, poz. 97) i w uchwale połączonych Izb - Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 1988 r., III VCZP 33/87, OSN 1988 Nr 6, poz. 73). Jest akceptowane także obecnie (por. postanowienie Sądu Naj-wyższego z dnia 24 września 1998 r., III CKN 722/98, niepublikowane).

Termin jest więc zachowany nie tylko wtedy, gdy sama strona w ustawowym terminie wniosła pismo do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, lecz także wówczas, gdy sąd, do którego zostało błędnie skierowane, przesłał je do sądu właściwego przed upływem terminu. Konsekwentnie więc, jeżeli sąd który nie wydał wyroku, którego uzasadnienia domaga się strona, nie posłużył się przy przesłaniu wniosku do sądu właściwego pocztą, wniosek wywołuje skutki prawne wówczas tylko, gdy przed upływem tygodniowego terminu pismo weszło do sądu właściwego do jego uwzględnienia (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1936 r., C.III. 1296/35, Zb.Urz. 1937, poz. 269).

W świetle powyższych uwag Sąd Apelacyjny trafnie uznał, że wniosek o uzasadnienie jego wyroku wpłynął już po terminie zakreślonym w art. 387 § 3 k.p.c., gdyż minął on w dniu 4 marca 2014 r., a wniosek został przekazany przez Sąd Okręgowy Sądowi Apelacyjnemu, do którego należało go wnieść dopiero w dniu 7 marca 2014 r.

W rezultacie zaskarżone postanowienie nie narusza art. 165 § 2 i 387 k.p.c. oraz art. 328 § 1 zdanie drugie w związku z art. 391 § 1 k.p.c. i dlatego zażalenie należało oddalić (art. 39814 w związku z art. 3941 § 3 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.