Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657450

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 maja 2019 r.
II PK 99/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. C. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt XXVII Ca (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.