II PK 7/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609472

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. II PK 7/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. A. B. przeciwko Staroście S. i Powiatowemu Urzędowi Pracy w S. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 stycznia 2019 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt V Pa (...), na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwrócić skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w B. celem dołączenia zwrotnych poświadczeń odbioru odpisów odpowiedzi na skargę kasacyjną przez pełnomocnika powoda (k. 732 i 739).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.