Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2562164

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 października 2018 r.
II PK 248/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. M. przeciwko Starostwu Powiatowemu w M. o nawiązanie stosunku pracy i odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 10 października 2018 r., skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 24 marca 2017 r., sygn. akt VII Pa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.