Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619196

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 lutego 2019 r.
II PK 20/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Piotr Prusinowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa H. R. przeciwko (...) Szkole Podstawowej w B. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 lutego 2019 r., skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 września 2017 r., sygn. akt VII Pa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania (na posiedzeniu niejawnym).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.