Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558390

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
II PK 161/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. E. przeciwko T. S.A. w W. o wynagrodzenie, odprawę emerytalną, odprawę pieniężną, odszkodowanie i nagrodę jubuleuszową oraz z powództwa wzajemnego T. S.A. w W. przeciwko G. E. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 kwietnia 2018 r., skargi kasacyjnej G. E. i T. S.A. w W. od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 28 października 2016 r., przyjmuje obie skargi kasacyjne do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.