Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558378

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
II PK 154/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. W. przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o odszkodowanie,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 10 listopada 2016 r.,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.