Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2715024

Zarządzenie
Sądu Najwyższego
z dnia 22 lipca 2019 r.
II PK 129/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa D. G. K. przeciwko Ośrodkowi Pomocy Społecznej o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 lipca 2019 r.,

na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwrócić skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w W. celem rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku zawartego w punkcie 5 wniosków skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.